Kungörelse (1964:634) angående yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 (nr 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS nr
1964:634
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:626
Upphävd
1999-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att yttrande av barnavårdsnämnd
enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare skall avgivas enligt formulär som riksåklagarämbetet
fastställer.