Kungörelse (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

SFS nr
1964:635
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:893
Upphävd
1991-01-01

1 § Meddelas dom angående tilltalad som är häktad eller eljest intagen
i kriminalvårdsanstalt, skola två avskrifter av domen och skiljaktig
mening, där sådan förekommit, samma dag sändas till föreståndaren för
häktet eller styresmannen för anstalten.

I stället för avskrifter som sägs i första stycket må sändas bevis
såvitt rör den dömde, om målets utgång och skiljaktig mening, där sådan
förekommit (domstolsbevis). I sådant fall skola avskrifterna sändas inom
en vecka efter domens meddelande.

Bestämmelserna i första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i
fråga om domstols beslut, som avses i 38 kap. 8 § första stycket
brottsbalken, och domstols beslut rörande förvandlingsstraff för böter.
Kungörelse (1974:519).

2 § Har tilltalad som avses i 1 § dömts till fängelse, skall vid
avskrifterna av domen fogas ett exemplar av personbevis samt, i
förekommande fall, ett exemplar av berättelse över personundersökning,
av läkarintyg som avgivits enligt 7 § lagen (1964:542) om
personundersökning i brottmål, av utlåtande över verkställd
rättspsykiatrisk undersökning och av yttrande av skyddskonsulent. Sänds
domsbevis, skall handlingarna fogas vid detta.

Bestämmelserna i första stycket gäller även, när domstolen ålagt
förvandlingsstraff för böter. Förordning (1983:362).

3 § Döms tilltalad, som inte är häktad eller eljest intagen i
kriminalvårdsanstalt, till fängelse, skall två avskrifter av domen och
skiljaktig mening, där sådan förekommit, så snart det kan ske och senast
inom en vecka efter dess meddelande sändas till kriminalvårdsstyrelsen.

Bestämmelserna i första stycket gäller även i fråga om dom eller beslut,
varigenom domstolen

1. förklarar villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad;

2. förordnar att tidigare ådömt fängelsestraff skall avse ytterligare
brott; eller

3. ålägger förvandlingsstraff för böter eller förordnar att tidigare
ålagt förvandlingsstraff skall avse även ytterligare böter.

Vid avskrifter av dom eller beslut som sänds enligt första eller andra
stycket skall fogas handlingar i enlighet med föreskrifterna i 2 §. Har
personundersökning eller rättspsykiatrisk undersökning icke ägt rum,
skall, om ej endast är fråga om förvandlingsstraff, i stället bifogas
avskrift av akten i målet, såvitt angår den dömdes personliga
förhållanden. Förordning (1983:362).

4 § Döms tilltalad som inte är häktad eller eljest intagen i
kriminalvårdsanstalt till fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken och
förordnar domstolen därvid att domen skall gå i verkställighet utan
hinder av att den inte vunnit laga kraft, skall de handlingar som avses
i 3 § första och tredje styckena sändas till kriminalvårdsstyrelsen
samma dag. I stället för domen får domsbevis sändas, varvid 1 § andra
stycket tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (1984:398).

5 § Avskrift av dom eller beslut som avses i 3 § eller domsbevis skall
genast tillhandahållas den dömde, om han begär det. Förordning
(1979:697).

6 § Meddelas villkorlig dom, skall underrättelse om domen, avfattad
enligt formulär som fastställs av domstolsverket, skyndsamt sändas till
den dömde i vanligt brev under hans för domstolen kända adress. Sådan
underrättelse fordras dock inte, när överrätt fastställer underrätts
dom. Förordning (1979:697).

7 § När en dom på skyddstillsyn meddelas, skall skyddskonsulenten
underrättas samma dag. I fråga om en dom av högre rätt som innebär att
en överklagad dom på skyddstillsyn skall stå fast gäller detta bara om
det i sistnämnda dom har förordnats om anstånd med övervakningen.
Motsvarande gäller i fråga om ett annat avgörande av högre rätt av sådan
innebörd.

Så snart det kan ske och senast inom en vecka efter det att en dom på
skyddstillsyn eller ett annat avgörande av högre rätt som innebär att
ådömd skyddstillsyn skall stå fast har meddelats skall till
skyddskonsulenten sändas

1. två avskrifter av domen eller beslutet,

2. ett exemplar av de handlingar, som enligt 2 § skall bifogas domen
eller domsbeviset, och

3. avskrift av övriga handlingar i målet, i den mån det behövs för att
skyddskonsulenten skall få kännedom om den dömdes personliga
förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid brottet.

Har skyddstillsyn förenats med föreskrift om särskild behandlingsplan
och har den som skall svara för behandlingen med stöd av 28 kap. 6 §
andra stycket brottsbalken ålagts att göra anmälan till åklagaren och
skyddskonsulenten om den dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden
enligt planen, skall underrättelse enligt första stycket och handlingar
som avses i andra stycket även sändas till den som skall ansvara för
behandlingen.

Om högre rätt förordnar att vidare verkställighet av en dom på
skyddstillsyn inte får äga rum, upphäver eller undanröjer en sådan dom
eller dömer till annan påföljd, skall skyddskonsulenten underrättas
samma dag. Så snart det kan ske och senast inom en vecka efter det att
domen eller beslutet har meddelats skall två avskrifter härav sändas
till skyddskonsulenten.

Har den dömde hemvist i stat som anges i 1 § förordningen (1979:163) med
vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i
frihet skall, sedan domen har vunnit laga kraft mot den dömde i vad
gäller den ådömda påföljden, de handlingar som anges i andra stycket
jämte uppgift om att domen har vunnit laga kraft sändas till
kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1987:1012).

8 § När dom eller beslut meddelats av överrätt, behöver denna ej jämte
avskrift av domen eller beslutet sända sådana handlingar som tidigare
skolat sändas av underrätt.

Har i fråga om någon, som inte är häktad eller annars intagen i
kriminalvårdsanstalt, högre rätt ändrat en dom eller ett beslut som
avses i 3 §, skall en avskrift av den högre rättens dom eller beslut
genast sändas till kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1983:362).

9 § har upphävts genom lag (1981:246).

10 § Har domstol angående tilltalad, som är villkorligt frigiven eller
dömd till skyddstillsyn, meddelat dom eller beslut, som rör den tidigare
ådömda påföljden, eller eljest dömt honom till annan påföljd än böter,
skall avskrift av domen eller beslutet sändas till den skyddskonsulent
som ansvarar för övervakningen eller, om övervakningen har upphört, sist
har ansvarat för denna. I förekommande fall skall underrättelse också
sändas till den som ansvarar för behandling som avses i 7 § tredje
stycket. Förordning (1987:1012).

11 § har upphävts genom förordning (1987:190).

12 § Om en domstol förordnar om överlämnande till vård inom
socialtjänsten med stöd av 31 kap. 1 § brottsbalken, skall en avskrift
av domen samma dag sändas till socialnämnden.

Förordnas om överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall med stöd av 31 kap. 2 § brottsbalken, skall en
avskrift av domen samma dag sändas till länsstyrelsen. I fråga om den
som är intagen i ett hem som avses i 22 § lagen om vård av missbrukare i
vissa fall skall en avskrift sändas också till styrelsen för hemmet.
Domstolen får i stället lämna en underrättelse om målets utgång, såvitt
rör den dömde. I ett sådant fall skall avskriften sändas inom en vecka
efter domens meddelande.

Förordnas om överlämnande till öppen psykiatrisk vård, skall avskrift av
domen så snart det kan ske och senast inom en vecka efter dess
meddelande sändas till hälso- och sjukvårdsnämnden i den
landstingskommun eller den kommun där den dömde är bosatt.

Vid avskrift av dom som sänds enligt tredje stycket skall fogas
handlingar i enlighet med föreskrifterna i 2 §. Förordning (1988:1492).

13 § Förordnar domstol att tilltalad skall överlämnas till sluten
psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus för psykiskt
utvecklingsstörda, skola två avskrifter av domen inom en vecka efter
dess meddelande sändas till socialstyrelsen. Kungörelse (1968:163).

14 § När avskrift av dom eller beslut skall sändas beträffande två
eller flera tilltalade i samma mål, skall för envar av dem sändas
avskrift av domen eller beslutet eller de delar därav som angå honom.

På avskrift av dom eller beslut, som tillställes annan än den
tilltalade, skall, om den tilltalade icke är häktad eller eljest intagen
i kriminalvårdsanstalt eller på sinnessjukhus, angivas var han vistas
eller, såvitt är känt, senast har vistats eller var han har sitt
hemvist. Kungörelse (1974:519).

15 § Har dom eller beslut av hovrätt avkunnats på hovrättsting eller vid
särskilt sammanträde på annan ort än den, där hovrätten har sitt säte,
skall den tid av en vecka, som anges i 1, 3, 7, 12 och 13 §§, räknas
från tingets eller sammanträdets slut. I de fall som avses i 3 § skall
hovrätten, om det vid domens eller beslutets avkunnande kan beräknas att
avskrifterna kommer att sändas senare än en vecka därefter, samma dag
sända domsbevis till kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1987:190).

16 § Meddelar domstol dom eller beslut i brottmål, som rör ansvar för
brott, varigenom en krigsman åsidosatt vad han skall iaktta i tjänsten,
och är krigsmannen inte häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt,
skall domstolen genast delge honom avskrift av domen eller beslutet samt
skiljaktig mening, där sådan förekommit.

Vad som sägs i första stycket skall också tillämpas, om den tilltalade
är arbetstagare som omfattas av lagen (1976:600) om offentlig
anställning och målet rör sådant i tjänsteutövningen begånget brott som
avses i 20 kap. 1–3 §§ brottsbalken eller annat brott, varigenom
arbetstagaren åsidosatt åliggande i tjänsteutövningen och för vilket
fängelse är stadgat.

Avskrift av dom eller beslut som avses i andra stycket skall så snart
det kan ske sändas till den myndighet som den tilltalade lyder under
samt, beträffande arbetstagare som avses i 15 kap. 4 § lagen om
offentlig anställning, även till statens ansvarsnämnd.

Bestämmelsen i tredje stycket skall också tillämpas i fråga om beslut,
varigenom förordnas att arbetstagare som avses i andra stycket skall
häktas.

Skiljes någon genom dom från allmänt uppdrag med stöd av 20 kap. 4 §
brottsbalken, skall avskrift av domen så snart det kan ske sändas till
församling, nämnd eller annan allmän inrättning som uppdraget avsett.
Förordning (1987:190).

17 § Har avskrift av dom eller beslut av hovrätt eller underrätt sänts
enligt 3, 8, 10, 12 eller 13 §, 16 § tredje eller femte stycket eller 16
a §, skall domstolen, sedan tid för talan mot domen eller beslutet
utgått, i samma ordning meddela, huruvida den dömde eller den mot vilken
talan enligt 16 a § riktats fullföljt talan mot domen eller beslutet i
den del varom här är fråga. Detsamma gäller när avskrift av en dom på
skyddstillsyn har sänts enligt 7 § andra stycket, om det i domen har
förordnats att övervakningen skall anstå till dess domen har vunnit laga
kraft mot den dömde. Förordning (1987:190).

18 § Meddelas dom i den tilltalades frånvaro och är denne intagen på
sjukhus med stöd av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller inskriven i specialsjukhus
med stöd av 35 § lagen den 15 december 1967 (nr 940) angående omsorger
om vissa psykiskt utvecklingsstörda, skall rätten föranstalta om att
domen delgives honom genom överläkarens försorg. Kungörelse (1968:163).

19 § Om en domstol häver ett häktnings- eller anhållningsbeslut, skall
domstolen omedelbart underrätta föreståndaren för förvaringslokalen om
detta. Om det är åklagaren som häver ett sådant beslut, skall
motsvarande underrättelse lämnas genom åklagarens försorg. Förordning
(1988:36).

20 § Har den dömde i fall som avses i 1 eller 3 § dömts till fängelse i
mer än två månader, skall domstolen inom två veckor till den myndighet,
dit avskrift av domen skall sändas, även sända avskrift av akten i
målet, i den mån det behövs för att myndigheten skall få kännedom om den
dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid
brottet. Förordning (1983:362).

2l § har upphävts genom kungörelse (1966:612).

22 § Har läkares eller socialstyrelsens utlåtande över
sinnesundersökning tjänat till upplysning angående den tilltalade, skall
avskrift av domen, såvitt angår ansvarsfrågan, jämte uppgift på den som
avgivit utlåtandet och dagen därför sändas till kriminologiska
centralarkivet under postadress Rättspsykiatriska kliniken, box 9090,
Stockholm 9. Om utlåtandet avgivits i målet skall domen i angiven del
även tillställas den som avgivit utlåtandet. Kungörelse (1968:163).

Övergångsbestämmelser

1964:635

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1965, då kungörelsen den
21 juni 1946 (nr 298) angående översändande av domar i vissa brottmål
m.m. samt cirkuläret den 27 april 1833 angående prästbetyg för fångar
skola upphöra att gälla.

Vad som stadgas om fängelse i den nya kungörelsen skall även gälla
straffarbete.

Har den tilltalade med stöd av 5 kap. 5 § strafflagen förklarats fri
från ansvar och har han i avgivet utlåtande befunnits vara i behov av
vård på sinnessjukhus, skall gälla vad som i den nya kungörelsen stadgas
om dom, varigenom förordnats att tilltalad skall överlämnas till vård
enligt sinnessjuklagen.

Om i annat fall expediering enligt den äldre kungörelsen ej kunnat ske
före de nya bestämmelsernas ikraftträdande, skola dessa äga motsvarande
tillämpning. Härvid skola bestämmelserna om internering tillämpas
beträffande förvaring och internering i säkerhetsanstalt samt
bestämmelserna om skyddstillsyn tillämpas beträffande villkorlig dom
enligt lagen om villkorlig dom, om den dömde ställts under övervakning.

1981:246

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. I fråga om den som före
ikraftträdandet har dömts till internering gäller dock 3, 9 och 17 §§ i
deras äldre lydelse. Underrättelse som enligt äldre bestämmelser skall
sändas till interneringsnämnden skall efter ikraftträdandet i stället
sändas till kriminalvårdsnämnden.

1983:362

Vad som föreskrivs i 2 § andra stycket i dess äldre lydelse tillämpas
fortfarande, när anstånd med verkställigheten av förvandlingsstraff som
har ålagts enligt lagen (1964:168) om förvandling av böter förklaras
förverkat.