Lag (1964:651) om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m.fl. åvilande uppgifter

SFS nr
1964:651
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1964-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1733
Upphävd
1992-01-01

Vad i lag eller författning stadgas om magistrat, ledamot av
magistrat, stadsstyrelse, ordförande i stadsstyrelse eller
kommunalborgmästare skall, såframt ej Konungen föreskriver annat, i
stället gälla länsstyrelse. Lag (1969:808).