Generalpoststyrelsens Kungörelse (1964:69) angående förlängning av försändelsers liggetid på adresspostanstalt

SFS nr
1964:69
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1964-03-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:97
Upphävd
1997-04-15

Generalpoststyrelsen har med ändring i viss mån av bestämmelserna i
Allmän poststadga § 98 beslutat att den tid, under vilken försändelse
får kvarligga på adresspostanstalt och hos postombud, fr.o.m. den 1
maj 1964 skall utsträckas till en månad från ankomstdagen. Vid
beräkning av liggetidens längd skall lagen om beräkning av lagstadgad
tid äga tillämpning. Den utsträckta liggetiden skall gälla beträffande
alla slag av försändelser med undantag av försändelser belagda med
postförskott och delgivningsförsändelser. För
postförskottsförsändelser och delgivningsförsändelser gäller en
oförändrad liggetid av 15 resp. 4 dagar, ankomstdagen oräknad.

Den utsträckta liggetiden skall tillämpas på försändelser, som
ankommer till adresspostanstalt eller postombud den 1 maj 1964 eller
senare.

Förestående innebär ingen ändring i fråga om den i Allmän poststadga
angivna möjligheten för avsändare att begära förkortad liggetid för
försändelse.