Kommunala beredskapskungörelse (1964:722)

SFS nr
1964:722
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1964-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:166

1 § har upphävts genom förordning (1986:1053).

2 § har upphävts genom förordning (1985:475).

3 § har upphävts genom förordning (1985:475).

4 § har upphävts genom förordning (1985:475).

5 § Kommun eller landstingskommun som enligt 5 § lagen (1964:63) om kommunal
beredskap har fått bistånd i form av personal skall svara för personalens
avlöning och andra anställningsförmåner. Förordning (1977:418).

6 § Berörda centrala myndigheter skall efter erforderligt samråd sinsemellan
samt med överstyrelsen för civil beredskap, var och en för sitt verksamhets-
område meddela allmänna råd för den planläggning och de andra förberedelser
som kommuner och landstingskommuner skall vidta enligt 6 § lagen (1964:63)
om kommunal beredskap.

Innan länsstyrelsen meddelar förordnande enligt 6 § lagen om kommunal
beredskap, skall vederbörande centrala myndighet och överstyrelsen för
civil beredskap höras. Förordning (1986:1053).

7 § Beslut enligt 12 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap meddelas av
länsstyrelsen. Förordning (1993:246).

8 § har upphävts genom förordning (1986:1053).

9 § Socialstyrelsen skall redan i fred övervaka planläggningen av den civila
hälso- och sjukvårdens samt det civila hälsoskyddets krigsorganisation och
utfärda sådana föreskrifter som fordras för att denna skall få en samordnad
inriktning i krig. Därvid har styrelsen att anskaffa materiel för den civila
hälso- och sjukvårdsberedskapen samt svara för förvaring, vård och underhåll
av denna materiel om inte annat bestämts.

Socialstyrelsen samordnar rikets förberedelser för försörjningen med
läkemedel och sjukvårdsmateriel i krig och biträder därvid överstyrelsen
för civil beredskap vid handläggningen av försörjningsfrågor på hälso- och
sjukvårdens område. Socialstyrelsen skall även sörja för utbildning av hälso-
och sjukvårdspersonal samt personal inom hälsoskyddet för tillgodoseende av
krigsorganisationens behov.

Socialstyrelsen leder i krig centralt under regeringen den civila
hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får därvid med hänsyn till behovet inom en särskild del av
riket eller inom en viss verksamhetsgren av den civila hälso- och sjukvården
i krig besluta om utnyttjande av vårdplatser och förflyttning av personal,
patienter och förnödenheter samt i övrigt bestämma om de civila hälso- och
sjukvårdsresursernas utnyttjande. Motsvarande befogenhet tillkommer inom varje
civilområde civilbefälhavaren. Förordning (1986:1053).

10 § Socialstyrelsen skall redan i fred efter samråd med Försvarsmakten,
statens räddningsverk, överstyrelsen för civil beredskap och Landstingsför-
bundet utfärda föreskrifter om samarbete rörande totalförsvarets hälso- och
sjukvård.

Socialstyrelsen och statens naturvårdsverk utövar var och en inom sitt
ansvarsområde den centrala ledningen av hälsoskyddet i krig. Inom länet
utövas ledningen av länsstyrelsen. Förordning (1994:166).

11 § 1 mom. Vid skärpt beredskap skall den civila hälso- och sjukvården

1. begränsa intagningen på sjukhus till sådana fall som kräver skyndsam vård
eller där behovet av sjukhusvård beräknas bli kortvarigt,

2. låta göra byggnadsarbeten och installationer i de lokaler som skall tas i
bruk vid krig, och

3. i övrigt vidta förberedelser för att underlätta en fullständig övergång
till krigsorganisation.

Vid högsta beredskap skall den civila hälso- och sjukvården

1. övergå till krigsorganisation, och

2. skriva ut patienter i största möjliga utsträckning.
Förordning (1993:246).

2 mom. Efter bemyndigande av regeringen, får Socialstyrelsen vid skärpt
beredskap, efter hörande av Försvarsmakten och Statens räddningsverk,
besluta att verksamheten inom den civila hälso- och sjukvården samt hälso-
skyddet helt eller delvis skall krigsorganiseras. Förordning (1994:166).