Förordning (1964:724) angående skyldighet¨för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

SFS nr
1964:724
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:126

Döms någon enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling
till svårare straff än sextio dagsböter eller till annan
påföljd än straff, ska domstolen inom en vecka sända kopia av
domen eller beslutet till Tullverket. Motsvarande skyldighet
har överrätt som i annat fall meddelat dom eller beslut i mål,
vari lägre domstol enligt nämnda lag dömt till sådant straff
eller annan påföljd än straff. Förordning (2008:126).

Övergångsbestämmelser

2000:1266

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.