/r1/ Riksskattenämndens Kungörelse (1964:75) angående fastställelse av formulär till besked rörande insättning å skogskonto i sparbank;

SFS nr
1964:75
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-03-24
Upphävd
1989-07-01

Med stöd av 1 § Kungl. kungörelsen den 27 mars 1954 (nr 144) med vissa
föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr
142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto,
fastställer riksskattenämnden härvid såsom bilaga fogat formulär /n1/
till i nämnda paragraf omförmält bankbesked, avsett att användas av
sparbanker som för bokföringen använda datamaskinanläggning.

//n1// Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan
erhållas hos riksskattenämnden