Kungörelse (1964:754) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper

SFS nr
1964:754
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 19 § förordningen den 6 november 1908
angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper,
funnit gott förordna som följer.

1 § Har den som förvärvat överlåtelsestämpel icke tagit den i anspråk
för avsett ändamål och beräknar han att den ej heller kommer till
användning inom en nära framtid, äger han av poststyrelsen återfå
erlagt belopp mot att stämpeln avlämnas.

2 § Har överlåtelsestämpel blivit obrukbar för sitt ändamål, satts på
felaktigt utfärdad avräkningsnota eller använts oriktigt, skall
bankinspektionen förordna om utbyte av stämpeln eller återbetalning av
erlagt belopp mot att stämpeln avlämnas.

Om beslut enligt första stycket skall bankinspektionen omgående
underrätta poststyrelsen. Därvid skall bifogas den stämpel som utbytet
eller återbetalningen avser.

Det ankommer på poststyrelsen att verkställa bankinspektionens beslut
enligt första stycket.

3 § Utbytta överlåtelsestämplar och sådana inlösta stämplar som äro
obrukbara skola förstöras av poststyrelsen.

4 § Den i 17 § stämpelkungörelsen den 29 oktober 1964 (nr 619)
föreskrivna skyldigheten för poststyrelsen att lämna kontrollstyrelsen
uppgift om värdet av utlämnade stämpelmärken och beloppet av influtna
stämpelmedel samt redogörelse över förvaltningen av stämpelmärken och
stämpelmedel skall omfatta även överlåtelsestämplar och uppbörd genom
försäljning av sådana stämplar.

5 § De medel som inflyta genom försäljning av överlåtelsestämplar
skall poststyrelsen redovisa till statsverket för varje månad i den
ordning som är föreskriven för postverkets övriga uppbörd av
stämpelmedel.

6 § Närmare bestämmelser om försäljning av överlåtelsestämplar samt om
uppbörd och redovisning av därvid influtna stämpelmedel meddelas av
poststyrelsen. I övrigt meddelar bankinspektionen de föreskrifter som
fordras för tillämpning av förordningen angående en särskild
stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper samt av denna
kungörelse.