Kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet

SFS nr
1964:810
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1964-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1334
Upphävd
1991-04-01

1 § I den utsträckning som fordras av hänsyn till militär verksamhet
må förbud meddelas för obehöriga att vistas inom allmänt
vattenområde.

2 § Förbud meddelas av länsstyrelsen efter framställning av
militärbefälhavaren.

3 § Den som överträder förbud enligt denna kungörelse, dömes till
dagsböter.