Kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

SFS nr
1964:811
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1964-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1048

1 § För intrång i fiske inom allmänt vattenområde till följd av militär
verksamhet utgår ersättning av statsmedel enligt bestämmelserna i denna
kungörelse.

2 § Ersättning lämnas till den som har beviljats licens för yrkesfiske
enligt förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske. Förordning
(1988:1035).

3 § Hindrar militär verksamhet fiskare att bedriva fiske inom det område
där han vanligen fiskar eller att färdas till sådant område på den
vanliga färdvägen eller med det vanliga färdsättet, utgår ersättning för
förlorad inkomst och för merkostnad som föranledes av att färdvägen
eller färdsättet ändras. Inkomstförlust eller merkostnad, som är av
ringa betydelse för fiskaren, ersättes inte.

4 § Ersättning för förlorad inkomst beräknas efter visst belopp för dag
eller timme då hinder för fiske förelegat. Vid mera varaktigt hinder må
ersättningen beräknas efter visst belopp för vecka eller annan längre
tidsperiod.

Beräkningen skall ske med hänsyn till fiskarens genomsnittliga inkomst
av fiske under de senaste tre kalenderåren, inberäknat ersättning enligt
denna kungörelse, samt till fiskesäsongens längd, fiskeredskapens art
och andra liknande omständigheter som inverka på inkomstens storlek.

5 § Har fiskare medan sådant hinder förelegat som avses i 3 § fiskat
eller lämpligen kunnat fiska inom annat område, nedsättes ersättningen
för förlorad inkomst i skälig omfattning.

6 § Ersättning enligt denna kungörelse utgår icke för dag för vilken
fiskaren äger uppbära ersättning från erkänd arbetslöshetskassa för
yrkesfiskare eller sjukpenning från allmän försäkringskassa.

7 § För tid efter det att fiskaren fyllt 67 till dess han fyller 70 år
utgår ersättning enligt denna kungörelse med jämkat belopp. För tid
därefter utgår icke ersättning.

8 § Upphör fiskare som enligt 2 § kan erhålla ersättning helt med
fisket, må hans fiskeredskap inlösas.

9 § Ärenden om ersättning eller inlösen av fiskeredskap avgörs
av den fiskeskyddsnämnd inom vars verksamhetsområde
vattenområdet är beläget eller, om det inte finns någon sådan
nämnd, av Försvarsmakten. Ansökan om ersättning eller inlösen
görs inom två år från den dag då intrånget skedde eller, i fråga om
inlösen, då fiskaren upphörde med fisket.

Om ett ärende om ersättning eller inlösen är av principiell natur
eller större räckvidd, skall yttrande i ärendet inhämtas från
Fiskeriverket. Förordning (1994:704).

10 § har upphävts genom förordning (1983:597).

11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1048).

Övergångsbestämmelser

1983:597

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. De nya bestämmelserna
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1982.

Ärenden om ersättning eller inlösen av fiskredskap som vid förordningens
ikraftträdande handläggs av försvarets civilförvaltning enligt 9 § i den
äldre lydelsen skall avgöras av civilförvaltningen.

1988:1035

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.

2. I fråga om den som har licens för yrkesfiske enligt förordningen
(1978:517) om licens för yrkesfiske gäller fortfarande 2 § i sin äldre
lydelse.

1995:243

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser.