Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:879) om upphörande av tolagsersättningen

SFS nr
1964:879
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-12-11

Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna,
att ersättning för mistad tolag eller motsvarande ersättning av
tullmedel icke skall utgå för tid efter 1964 års utgång.