Kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen);

SFS nr
1964:886
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1964-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1233
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:1251

1 § har upphävts genom förordning (1967:641).

2 § har upphävts genom förordning (1967:641).

3 § Skattemyndigheten sänder till riksarkivet avskrift av
mantalslängderna senast före utgången av tionde året efter mantalsåret.
Längderna skall vara försedda med anteckning om dagen för beslut om
ändring av mantalsskrivning. De skall vara bundna och folierade samt
försedda med ryggetikett och med koder eller register över kommuner och
församlingar.

Skattemyndigheten lämnar därjämte till riksarkivet på medium för
automatisk databehandling en kopia av skattelängderna och
fastighetslängderna inom tid som riksarkivet bestämmer. Förordning
(1990:1251).

4 § har upphävts genom förordning (1988:419).

5 § har upphävts genom förordning (1988:419).

6 § har upphävts genom förordning (1988:419).

7 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

8 § har upphävts genom förordning (1988:419).

9 § har upphävts genom förordning (1988:419).

10 § har upphävts genom förordning (1988:419).

11 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

12 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

13 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

14 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

15 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

16 § har upphävts genom förordning (1981:1173)

17 § har upphävts genom förordning (1971:472).

18 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

19 § Redovisningsräkning över medel som tillkommer kommuner,
landstingskommuner, församlingar, pastorat eller andra kyrkliga
samfälligheter och som enligt 1 § första stycket uppbördslagen
(1953:272) ingår i den allmänna uppbörden upprättas för kalenderår.

Redovisningsräkning över medel som tillkommer kommuner,
landstingskommuner, församlingar, pastorat eller andra kyrkliga
samfälligheter och som enligt föreskrift av regeringen uppbärs i samband
med den allmänna uppbörden eller som uppbärs av skattemyndigheten i
särskild ordning upprättas likaledes för kalenderår.

Redovisningsräkning enligt första eller andra stycket för ett visst år
avlämnas av skattemyndigheten till vederbörande kommun,
landstingskommun, församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet
i två exemplar senast den 8 mars följande år. Ett exemplar, försett med
intyg om räkningens mottagande, återställs och sänds av
skattemyndigheten senast den 30 april till riksskatteverket. Förordning
(1990:1251).

20 § har upphävts genom förordning (1988:419).

21 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

22 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

23 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

24 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

25 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

26 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

27 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

28 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

29 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

30 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

31 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

32 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

33 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

34 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

35 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

36 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

37 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

38 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

39 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

40 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

41 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

42 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

43 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

44 § Riksskatteverket meddelar de föreskrifter och fastställer formulär
till de blanketter som behövs för tillämpningen av denna kungörelse, om
inte annat följer av 3 §. Förordning (1981:1173).

45 § har upphävts genom förordning (1980:946).

Övergångsbestämmelser

1986:319

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. De nya bestämmelserna
tillämpas i fråga om skattelängder som avser 1979 och senare års
taxeringar samt i fråga om fastighetslängder som avser 1981 och senare
års taxeringar.

1986:1353

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Äldre bestämmelser i 3 § gäller fortfarande i fråga om mantals-, skatte-
och fastighetslängder som förvaras hos länsstyrelsen.

1993:1233

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom förordningen upphävs kungörelsen (1964:886) om
medelsförvaltningen i länen. Bestämmelserna i 3 § nämnda
kungörelse skall dock fortfarande gälla i fråga om

1. mantalslängderna till och med mantalsåret 1991,

2. skattelängderna till och med taxeringsåret 1992,

3. fastighetslängderna till och med taxeringsåret 1993.