Riksarkivets Cirkulär (1964:89) angående utgallring av vissa handlingar i kontraktsprostarkiv och kyrkoarkiv

SFS nr
1964:89
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1964-03-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:268
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1975:968

Riksarkivet meddelar härmed, att det den 27 december 1963 till
efterlevnad av 4 § allmänna arkivstadgan den 10 november 1961, nr 590,
fattat följande gallringsbeslut nr 81 och 82.

/r2/ Kontraktsprostarnas arkiv

———————————————————

I kontraktsprostarnas arkiv må redovisningshandlingar rörande kollekter
utgallras från och med år 1918 med 10 års gallringsfrist, dock med
undantag för kvartalssammandragen, som skola bevaras.

———————————————————-

/r2/ Kyrkoarkiven

———————————————————-

1. I kyrkoarkiven må kvartalsredogörelser, kvitton och övriga
verifikationer avseende kollekter utgallras med 10 års gallringsfrist
från och med år 1918, dock endast under förutsättning att motsvarande
kollektböcker finnas bevarade. Om särskilda anteckningar rörande
församlingskollekter förts, skola de likaledes bevaras.

2. Övriga i kyrkoarkiven ingående räkenskapsverifikationer från och med
år 1863 må, under förutsättning att motsvarande räkenskapsböcker finnas
bevarade, utgallras med 25 års gallringsfrist, dock endast i den
utsträckning och från och med det år vederbörande arkivmyndighet i varje
särskilt fall beslutar efter framställning från pastorsämbetet.

3. Vad under punkt 2 sagts må även gälla räkenskapsverifikationer
tillhörande kyrklig samfällighet, vars handlingar förvaras annorstädes
än i kyrkoarkiv.

4. har upphävts genom Riksarkivets cirkulär (1975:968).

——————————————————–