Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:110) angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet

SFS nr
1965:110
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-05-14

Kungl. Maj:t har funnit gott giva till känna, att tilläggsprotokollen
till ettvart av följande av Europarådets medlemsstater den 11 december
1953 undertecknade avtal för Sveriges del trätt i kraft i förhållande
till Danmark den 1 april 1965, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom
och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande;

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till
avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Danmark, skall ha
samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga folkpensionsavgift
enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 398) om finansiering av
folkpensioneringen. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före
den 1 januari 1967.