Kungörelse (1965:119) om utövande av tillsyn över vissa kronohemman, m.m.;

SFS nr
1965:119
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1965-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:928
Upphävd
2000-01-01

1 §. Uppgift som åligger kronobetjänte, kronofogde eller länsman enligt
27 kap. 1 § byggningabalken, kungl. brevet den 5 februari 1808 och
kammarkollegiets kungörelse den 29 februari 1808 skall i stället åvila
av länsstyrelsen förordnad lämplig person.

2 §. För syn av sådan kronan tillhörig fast egendom som innehaves av
enskild med s.k. stadgad åborätt utgår av allmänna medel dagarvode med
sextio kronor för varje förrättningsdag, inberäknat resdag, samt
resekostnadsersättning och traktamente enligt rese- och traktamentsklass
B i allmänna resereglementet. Dagarvode utgår dock ej för särskild
resdag, när mindre än åtta timmar av dagtid tagits i anspråk för resan.

För fullgörande i övrigt av tillsynsuppgift enligt 1 § utgår arvode med
sextio kronor för dag, för vilken arvode icke erhålles enligt första
stycket.

3 §. Ersättning, som länsstyrelsen utbetalat, skall stanna på
statsverket.