Lag (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.

SFS nr
1965:136
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:388
Upphävd
1994-01-01

1 § Landstingskommun skall sörja för att rörelsehindrade eller eljest
fysiskt handikappade barn, som till följd av sitt handikapp eller av
andra särskilda skäl äro i behov av inackordering för att kunna deltaga
i undervisning i grundskola, erhålla inackordering i särskilt elevhem.

Landstingskommun skall även sörja för att rörelsehindrade eller eljest
fysiskt handikappade barn före skolåldern erhålla inackordering i
elevhem, om så erfordras för att bereda barnen den vård och
förskoleundervisning som påkallas av handikappet.

Bestämmelserna i denna lag avse icke handikappade barn, för
vilkas vård eller undervisning särskilda bestämmelser gälla.

2 § Barn, som äro inackorderade i elevhem, skola erhålla den vård som
påkallas av handikappet. Om det erfordras skall förskola finnas vid
elevhem.

3 § Konungen fastställer efter förslag av landstingskommunerna plan över
de elevhem som skola finnas i riket. Vid fastställande av planen må
beaktas att behovet av elevhem i viss omfattning kan vara tillgodosett i
annan ordning.

I planen upptaget elevhem inrättas och drives av den landstingskommun,
för vilken hemmet är avsett, eller, om det är avsett för flera
landstingskommuner, av dessa gemensamt.

4 § Med landstingskommun jämställes vid tillämpningen av denna lag stad
som ej tillhör sådan kommun.

5 § För inackordering, vård eller förskoleundervisning enligt denna lag
må ej uttagas avgift av enskild.

6 § Elevhem står under tillsyn av medicinalstyrelsen. Skolöverstyrelsen
har tillsyn över förskoleundervisning som bedrives vid elevhem.

7 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av medicinalstyrelsen.