Brev (1965:21) till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.;

SFS nr
1965:21
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1965-02-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:97
Upphävd
1997-04-15

De bestämmelser om befrielse från kontroll- och särskild
kopplingsbesiktning som meddelats poststyrelsen enligt 1 c) och 2 i
Kungl. Maj:ts brev den 16 mars 1962 (nr 111) angående vissa undantag
för postverket från gällande trafikförfattningar skola upphöra att
gälla.

Fråga om godkännande enligt 4 § dispensbusskungörelsen denna dag (nr
20) av fordon, som omfattas av bestämmelserna i 1 b) nyssnämnda brev,
prövas, såvitt avser beställningstrafik, av länsstyrelsen i det län
där stationsorten är belägen och i annat fall av länsstyrelsen i det
län där fordonet är eller avses bli registrerat.