Brev (1965:22) till järnvägsstyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar, m.m.

SFS nr
1965:22
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1965-01-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:97
Upphävd
1997-04-15

De bestämmelser om befrielse från kontroll- och särskild
kopplingsbesiktning som meddelats järnvägsstyrelsen enligt 1 c) och 2
i Kungl. Maj:ts brev den 16 mars 1962 (nr 112) angående vissa undantag
för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar skola upphöra
att gälla.

Fråga om godkännande enligt 4 § dispensbusskungörelsen denna dag (nr
20) av fordon, som omfattas av bestämmelserna i 1 b) nyssnämnda brev,
prövas, såvitt avser beställningstrafik, av länsstyrelsen i det län
där stationsorten är belägen och i annat fall av länsstyrelsen i det
län där fordonet är eller avses bli registrerat.