Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

SFS nr
1965:269
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1965-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:134

1 § Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och
landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för
uttag av begravningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen
(1990:1144) ska bestämmas i förhållande till de av Skatteverket
beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i
besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) det år skatte- och
avgiftssatserna ska fastställas. Motsvarande gäller vid
bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds uttag av
avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat
trossamfund.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900)
någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än
den som har bestämts tidigare, ska den nya skatte- eller
avgiftssatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till de
sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om
slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år
skatte- eller avgiftssatsen ska fastställas. Lag (2011:1300).

2 § Har upphävts genom lag (1979:1161).

3 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och
landsting redovisa den skatt för det föregående året som
tillkommer kommunen eller landstinget. Regeringen meddelar
närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna
kommuner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda
beskattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första
stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna
redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första
och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade
trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till
registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta
in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning
och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt
begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga
samfällighet eller kommun som är huvudman för
begravningsverksamheten.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning
som anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel.
Senast samma dag ska Skatteverket till kommuner också lämna
uppgift om de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen
enligt Skatteverkets senaste beslut om slutlig skatt enligt 56
kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1300).

3 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och
landsting redovisa den skatt för det föregående året som
tillkommer kommunen eller landstinget. Regeringen meddelar
närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna
kommuner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda
beskattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första
stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna
redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första
och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade
trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till
registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att
ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande
redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt
begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga
samfällighet eller kommun som är huvudman för
begravningsverksamheten. För den begravningsverksamhet som
bedrivs under huvudmannaskap av en församling eller kyrklig
samfällighet ska dock uppgifter som anges i andra stycket
lämnas till Kammarkollegiet och avse den beräknade
sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten i samtliga
huvudmäns förvaltningsområden.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning
som anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel.
Senast samma dag ska Skatteverket till kommuner också lämna
uppgift om de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen
enligt Skatteverkets senaste beslut om slutlig skatt enligt
56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2013:377).

3 a § När en kommun eller ett landsting har fastställt
budgeten, skall kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen
genast underrätta Skatteverket om den skattesats som har
bestämts för det följande året.

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads
utgång, skall styrelsen genast underrätta Skatteverket om
styrelsens förslag till skattesats. Har någon annan skattesats
än den föreslagna fastställts, skall styrelsen genast
underrätta Skatteverket om den fastställda skattesatsen. Om
budgeten inte har fastställts före november månads utgång,
skall, så snart skattesatsen för den preliminära skatten har
fastställts, Skatteverket underrättas om skattesatsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även
underrättelse om avgiftssats enligt begravningslagen
(1990:1144). Lag (2003:679).

3 b § Har upphävts genom lag (1999:298).

4 § Det som sägs i denna paragraf om kommun och
kommunalskattemedel tillämpas också i fråga om landsting och
landstingsskattemedel samt kommuns begravningsavgiftsmedel. I
fråga om slutavräkning av begravningsavgiftsmedel gäller dock i
stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av
staten uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp
som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om
slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget)
året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats
för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje
stycket som har fastställts senast i september året före
beskattningsåret. En kommun har också rätt att under visst år
(avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med
belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i
sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden
mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt
Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §
skatteförfarandelagen året före avgiftsåret och motsvarande
summa andra året före avgiftsåret.

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet
regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som
ska svara mot den uppskattade procentuella förändringen av
skatteunderlaget i riket. Den ena ska avse förändringen mellan
andra och första året före beskattningsåret. Den andra ska avse
förändringen mellan året före beskattningsåret och
beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september,
får regeringen dock ändra redan fastställda
uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att
regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och
fastighetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och
tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen (2008:342) om
utjämning av kostnader för stöd och service till vissa
funktionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 62 kap. 10
§ skatteförfarandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas
ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från
den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om
beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte
ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid
utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska
utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som
utbetalningen i december månad det föregående året. När
särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna
att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något av
de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och
mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens
fordran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om
utbetalningen i april eller, om det är fråga om ett större
belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni
månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när besluten
om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under
året efter beskattningsåret har fattats. Därvid ska en kommun
som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även
utgjorde ett landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt
besluten om slutlig skatt och den skattesats som har beslutats
för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om
summan av dessa överstiger summan av de preliminära
kommunalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden
betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per
invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt
fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt
belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret.
Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året
efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske
när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §
skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har
fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om
slutlig skatt och den avgiftssats för begravningsavgiften som
har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga
begravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära
begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden
betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden
återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska
göras i januari andra året efter beskattningsåret.
Lag (2011:1300).

4 a § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291)
om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under
visst år (avgiftsåret) av staten uppbära avgift som avses i
den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på
grundval av de sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet
enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap.
2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades året före
avgiftsåret, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har
bestämts för andra året före avgiftsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under
ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som
motsvarar produkten av den eller de avgiftssatser som har
beslutats för året och de sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut om slutlig
skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen som fattades
det föregående året i fråga om kommunal inkomstskatt, har
påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de
avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på
grundval av besluten om slutlig skatt under året efter det, då
förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke
utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets
fordran hos staten enligt denna paragraf ska Skatteverket
under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel
per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden,
varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska
medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid
utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska
vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats
i december månad det föregående året. När särskilda skäl
föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning
ska ske med annat belopp. Om något av de belopp som
utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en
tolftedel av trossamfundets fordran, ska den jämkning som
föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i
mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund
tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift
enligt begravningslagen (1990:1144). Det som sägs om
trossamfund ska dock i stället gälla den församling eller
kyrkliga samfällighet som är huvudman för
begravningsverksamheten. Lag (2012:134).

4 a § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Ett registrerat trossamfund som avses i lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är
berättigat att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära
avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som
skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet
enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap.
2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades året före
avgiftsåret, beräknat efter den eller de avgiftssatser som
har bestämts för andra året före avgiftsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att
under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett
belopp som motsvarar produkten av den eller de avgiftssatser
som har beslutats för året och de sammanlagda
beskattningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets
beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §
skatteförfarandelagen som fattades det föregående året i
fråga om kommunal inkomstskatt, har påförts de
avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgifter, som
trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av
besluten om slutlig skatt under året efter det, då förskottet
enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets
fordran hos staten enligt denna paragraf ska Skatteverket
under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel
per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden,
varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska
medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid
utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska
vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har
utbetalats i december månad det föregående året. När
särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna
att utbetalning ska ske med annat belopp. Om något av de
belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte
motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, ska den
jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som
utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund
tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift
enligt begravningslagen (1990:1144). Det som sägs om
trossamfund ska dock i stället gälla den församling eller
kyrkliga samfällighet som är huvudman för
begravningsverksamheten. Varje huvudman är berättigad att
uppbära den del av de totala avgiftsintäkterna som motsvarar
huvudmannens andel av de totala kostnaderna för
begravningsverksamheten enligt de uppgifter om andelen som
Kammarkollegiet har lämnat. Lag (2013:377).

5 § Finner Skatteverket på grund av anmärkning eller eljest
att av verket meddelat beslut enligt denna lag blivit uppenbart
oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant
förbiseende, skall verket meddela beslut om rättelse.
Lag (2003:679).

6 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen. Lag (2003:679).

Övergångsbestämmelser

1985:534

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna i 4 §
första stycket och 4 a § första stycket tillämpas första gången i fråga
om 1986 års taxering. Beslut som meddelas efter utgången av år 1987
angående taxering till kommunal inkomstskatt tidigare år än 1986 skall
beaktas bara om ändringen av den beskattningsbara inkomsten överstiger
100 000 kronor.

1987:564

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Intill den 1 januari 1988
skall dock hänvisningen i 4 § femte stycket till 8 § lagen (1987:560)
om skatteutjämningsavgift avse 8 § lagen (1985:533) om
skatteutjämningsavgift.

1988:493

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Intill den 1 januari 1989
skall dock hänvisningen i 1 § första stycket avse lagen (1979:362) om
skatteutjämningsbidrag.

1990:353

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Bestämmelserna i 4 § första
och tredje styckena samt 4 a § första och tredje styckena tillämpas från
och med den 1 januari 1992.

1995:1519

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om utbetalning av kommunalskattemedel för
år 1995 och tidigare år.

1997:514

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas från
och med februari 1998.

1999:298

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas
första gången i fråga om skatt eller avgift som avser
beskattningsåret 2000.

2. En slutavräkning av församlingsskattemedlen för
beskattningsåren 1998 och 1999 skall ske när den årliga
taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Om
det förskott som en församling uppburit för beskattningsåren
vid avräkning understiger vad församlingen har rätt att uppbära
enligt 4 a § i dess äldre lydelse skall skillnaden betalas ut
till församlingen. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas
av församlingen. Utbetalningen eller återbetalning skall göras
under andra året efter beskattningsåret med en tolftedel per
månad.

1999:1238

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången i fråga om 2002 års taxering. De nya
bestämmelserna i 3 § tredje stycket och 4 a § tredje stycket
tillämpas dock från ikraftträdandet.

2002:673

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas
första gången i fråga om kommunalskattemedel för januari 2003.

2003:679

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Rättelse enligt 5 § av skattemyndighets beslut skall efter
ikraftträdandet göras av Skatteverket.

3. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2003:888

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas första
gången i fråga om kommunalskattemedel för mars 2004.

2007:1414

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Bestämmelserna i 3 § fjärde stycket tillämpas första gången
i fråga om Skatteverkets redovisning för fastighetsavgiftsmedel
som tillkommer kommuner 2008 och i övrigt för
fastighetsavgifter för 2008. Bestämmelsen i 4 § andra stycket
andra meningen tillämpas första gången för avgiftsåret 2011.

2011:1300

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare
års taxeringar.

3. Vid beräkning av fastighetsavgiftsmedel för avgiftsåret 2015
ska Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen
(1990:324) vid årlig taxering anses som beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

4. Sådant förskott som avses i 4 a § andra stycket för åren
2013 och 2014 avräknas med tillämpning av 4 a § andra stycket i
dess nya lydelse.

2013:377

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Bestämmelserna i 4 a § i sin nya lydelse tillämpas första
gången i fråga om begravningsavgifter och förskott på dessa
för år 2017.