Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:273) om resedokument för vissa statslösa personer

SFS nr
1965:273
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1965-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:547
Upphävd
1989-07-01

Kungl. Maj:t har, sedan Sverige den 18 december 1964 ratificerat Förenta
Nationernas konvention den 28 september 1954 angående statslösa
personers rättsliga ställning, uppdragit åt statens utlänningskommission
att i fall som avses i artikel 28 av konventionen utfärda särskild
legitimationshandling för utrikes resa (resedokument). Förlängning av
giltighetstiden för resedokument må beviljas av kommissionen eller,
efter dess bemyndigande, av vederbörande tjänsteman vid svensk
beskickning eller lönat svenskt konsulat eller av olönad svensk konsul
som ministern för utrikes ärendena förklarat behörig att meddela
visering. Bestämmelserna i nämnda konvention skola iakttagas, när
resedokument utfärdas eller dess giltighetstid förlänges.
Utlänningskommissionen utfärdar de föreskrifter som behövas för
tillämpning av denna kungörelse.