Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse

SFS nr
1965:29
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1965-02-26

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit
gott förordna som följer.

Ersättning, som utgått på grund av särskild lagstiftning i främmande
stat om ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse,
eller ersättning av medel, vilka Förbundsrepubliken Tyskland
överlämnat till annan stat till förmån för dem som utsatts för sådan
förföljelse, skall vid taxering till statlig eller kommunal
inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.