Kungörelse (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter

SFS nr
1965:38
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1965-01-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1617
Upphävd
1996-01-01

Sedan Sverige och Amerikas Förenta Stater den 22 oktober 1963 slutit
tilläggsavtal till avtalet den 23 mars 1939 mellan samma stater för
undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser
angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter,
har Kungl. Maj:t — med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28
september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om
statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om
statlig förmögenhetsskatt — funnit gott förordna som följer.

Avtalet den 23 mars 1939, vars genom tilläggsavtalet ändrade lydelse
framgår av /k/ bilaga 1 /-k/ till denna kungörelse, skall lända till
efterrättelse för Sveriges del. Vid tillämpningen av avtalet skola
iakttagas den mellan behöriga myndigheter i de avtalsslutande staterna
träffade överenskommelse och de anvisningar som äro fogade till
kungörelsen såsom /k/ bilaga 2 /-k/ och /k/ 3 /-k/.

Även om enligt avtalet endast viss del av en i Sverige bosatt
skattskyldigs inkomst eller förmögenhet skall taxeras här i riket,
skall den skattskyldige likväl lämna alla de uppgifter till ledning för
taxeringen som han eljest varit skyldig att lämna. (Jämför 1974:770
ö.b. och 1974:859 ö.b.)