Kungörelse (1965:40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater

SFS nr
1965:40
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1965-01-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1617
Upphävd
1996-01-01

Kungl. Maj:t — som förut denna dag utfärdat kungörelse (nr 38) om
tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas
Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande
av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst-
och andra skatter — har, med stöd av lagen den 15 juni 1935 (nr 315)
angående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk utskyld eller
allmän avgift, funnit gott förordna som följer.

1 § Uppbär någon här i riket för annans räkning utdelning på aktie
eller andel i bolag eller annan juridisk person i Amerikas Förenta
Stater och har amerikansk källskatt för utdelningen med tillämpning av
avtalet den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
uttagits med nedsatt belopp, skall den som uppbär utdelningen när
denna utbetalas till den utdelningsberättigade verkställa avdrag för
ogulden amerikansk källskatt på utdelningen i enlighet med
bestämmelserna i denna kungörelse.

Bestämmelserna i denna kunngörelse om utbetalning av utdelning gälla
även när utdelning tillgodoföres den utdelningsberättigade på annat
sätt.

2 § Skyldighet att verkställa skatteavdrag enligt 1 § föreligger icke,
om det är uppenbart att, när utdelningen blev tillgänglig för
lyftning, den för vars räkning utdelningen uppburits, enligt avtalet
var berättigad till nedsättning av amerikansk källskatt på
utdelningen.

3 § I annat fall än som avses i 2 § skall skatteavdrag enligt 1 § ske
med ett belopp som tillsammans med tidigare verkställt avdrag för
amerikansk källskatt på utdelningen motsvarar 30 procent av
utdelningens bruttobelopp räknat i svenska kronor. Skatteavdrag skall
dock ej ske om avdragsbeloppet skulle understiga en krona.

4 § När skatteavdrag enligt 1 § verkställes, skall den
utdelningsberättigade tillställas avräkningsnota på det belopp som
innehållits genom skatteavdrag.

Avräkningsnota skall avfattas på blankett enligt formulär som
riksskatteverket fastställer. Kungörelse (1972:544).

5 § Amerikansk källskatt, som innehållits genom skatteavdrag enligt 1
§, skall inbetalas till riksskatteverket genom insättning på särskilt
postgirokonto inom en månad från det skatteavdraget verkställts. Inom
samma tid skall avskrift i två exemplar av avräkningsnota enligt 4 §
tillställas riksskatteverket. Kungörelse (1972:544).

6 § Visar någon att skatteavdrag verkställts ehuru rätt till
nedsättning av amerikansk källskatt på utdelningen föreligger enligt
avtalet eller att i annat fall avdrag skett med för högt belopp, skall
det för mycket innehållna beloppet restitueras på ansökan av den
utdelningsberättigade.

7 § Ansökan om restitution enligt 6 § prövas av riksskatteverket.
Kungörelse (1972:544).

8 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter det då
skatteavdraget verkställdes. Vid ansökningshandlingen fogas den i 4 §
angivna avräkningsnotan i original eller bestyrkt avskrift samt
redogörelse för omständigheterna i ärendet. Kungörelse (1972:544).

9 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution enligt
denna kungörelse föres av den utdelningsberättigade i den ordning som
anges i kupongskatteförordningen (1970:624). Kungörelse (1972:544).

10 § Bifalles ansökan om restitution, skall riksskatteverket
tillställa den utdelningsberättigade det belopp som tillkommer honom.

På restituerat belopp utgår icke ränta. Kungörelse (1972:544).

11 § Skattebelopp som inbetalats till riksskatteverket enligt 5 § och
icke tagits i anspråk för restitution skall senast en månad efter
utgången av den i 8 § angivna tiden för ansökan om restitution eller
efter det beslut i anledning av sådan ansökan vunnit laga kraft av
verket sändas till Director of International Operations, Internal
Revenue Service, Washington, D. C., 20225 USA. Kungörelse (1972:544).

12 § Utbetalar den, som är skyldig verkställa skatteavdrag enligt
denna kungörelse, utdelning utan att denna minskats med föreskrivet
belopp och sker detta uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är
ringa, dömes till dagsböter.

Den som underlåter att lämna avräkningsnota enligt 4 §, dömes till
böter, högst femhundra kronor.

13 § Underlåter någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet att inom
föreskriven tid inbetala innehållet skattebelopp till riksskatteverket
eller lämnar någon i handling som avses i 8 § uppsåtligen oriktig
uppgift ägnad att leda till restitution av skatt för honom eller den
han företräder, dömes, om ej gärningen är belagd med straff i
brottsbalken, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Kungörelse (1972:544).