Förordning (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

SFS nr
1965:459
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1965-06-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:244
Upphävd
1988-06-01

1 § Staten meddelar enligt bestämmelserna i denna förordning
grupplivförsäkring för dödsfall åt den som

a) deltager i arbetsmarknadsutbildning enligt arbetsmarknadskungörelsen
(1966:368),

b) är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut. Förordning (1981:347).

2 § Försäkringsavtalet mellan staten och den enskilde anses slutet genom
att denne antas till arbetsmarknadsutbildningen eller skrivs in vid
arbetsmarknadsinstitutet och har det innehåll som vid varje tidpunkt
framgår av denna förordning.

Premiebetalning anses ske genom deltagande i arbetsmarknadsutbildningen
eller den yrkesinriktade rehabiliteringen. Förordning (1981:347).

3 § Statens löne- och pensionsverk företräder staten i ärenden rörande
grupplivförsäkring enligt denna förordning och handlägger sådana ärenden
i den mån de ej skola handläggas av statens grupplivnämnd. Förordning
(1981:347).

4 § Försäkringsskydd föreligger för den som deltar i
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering så länge
denna pågår och utbildningsbidrag utgår.

Den som har rätt till hel förtidspension eller helt sjukbidrag enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring, när han antas till
arbetsmarknadsutbildning eller skrivs in vid arbetsmarknadsinstitut,
omfattas dock inte av försäkringsskydd så länge han är berättigad till
sådan förmån. Förordning (1981:347).

5 § Försäkringsskydd gäller även vid frånvaro från
arbetsmarknadsutbildningen eller den yrkesinriktade rehabiliteringen,
oavsett om utbildningsbidrag utgår, när frånvaron beror på

a) sjukdom eller olycksfall som medför arbetsoförmåga eller annat hinder
att deltaga i utbildningen eller rehabiliteringen,

b) havandeskap eller barnsbörd,

c) beviljad ledighet eller permission.

För försäkringsskydd i fall som avses under a) kräves att
arbetsoförmågan eller hindret styrkes genom intyg från allmän
försäkringskassa eller läkare. Grupplivnämnden må dock medgiva
försäkringsskydd även om sådant intyg ej företetts. Förordning
(1981:347).

6 § För den som har deltagit i arbetsmarknadsutbildning eller
yrkesinriktad rehabilitering och därvid varit närvarande under minst fem
dagar i följd och för vilken försäkringsskydd finns när utbildningen
eller rehabiliteringen upphör fortfar försäkringsskyddet att gälla i
följande fall.

a) Under arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller
försäkringsskyddet om denna arbetsoförmåga förelåg, när den försäkrade
slutade utbildningen eller rehabiliteringen eller uppstått under tid, då
försäkringsskyddet gäller enligt bestämmelse nedan under b)-d). För
fortsatt försäkringsskydd krävs att arbetsoförmågan styrks genom intyg
från allmän försäkringskassa eller läkare. Grupplivnämnden får dock
medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte företetts. Varar
arbetsoförmågan mer än ett år, skall den försäkrade varje kalenderår
efter det år då arbetsoförmågan uppstod anmäla till statens löne- och
pensionsverk att försäkrigsskyddet alltjämt skall vara i kraft, om
grupplivnämnden inte befriat honom från sådan anmälningsskyldighet.
Fullgörs inte anmälningsskyldighet, får nämnden besluta att
försäkringsskyddet upphör. Den försäkrade skall vid anmälan förebringa
sådan utredning om sin arbetsförmåga och sina anställningsförhållanden
som är av betydelse för bedömningen av rätten till fortsatt
försäkringsskydd.

b) Under de 104 veckorna närmast efter det att den försäkrade slutat
utbildningen eller rehabiliteringen gäller försäkringsskyddet så länge
han är arbetslös och söker arbete, dock längst så många veckor som
utbildningen eller rehabiliteringen pågått. För fortsatt
försäkringsskydd krävs att det genom intyg från arbetsförmedling eller
erkänd arbetslöshetskassa styrks att den försäkrade varit arbetslös och
sökt arbete. Grupplivnämnden får dock medge försäkringsskydd även om
sådant intyg inte företetts. I tiden för utbildningen eller
rehabiliteringen medräknas inte kalendervecka under vilken utbildningen
eller rehabiliteringen pågått mindre än fem dagar.

c) Har den försäkrade beviljats hel förtidspension enligt 7 kap. 1 §
andra stycket eller 13 kap. 1 § första stycket andra punkten lagen
(1962:381) om allmän försäkring gäller försäkringsskyddet under den tid
pensionen utgår om skyddet förelåg vid pensionstidens början.

d) Under anställning som ej är förenad med motsvarande skydd gäller
försäkringsskyddet lika länge som om den försäkrade varit arbetslös.

Grupplivnämnden får besluta att anställning skall jämställas med
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, som avses i
denna förordning, vid beräknande av varaktigheten av sådan utbildning
eller rehabilitering. Förordning (1981:347).

7 § Bosätter sig den som åtnjuter försäkringsskydd enligt 6 § utomlands,
träder försäkringsskyddet ur kraft. Grupplivnämnden må dock medge
undantag härifrån, om särskilda skäl föreligga. Kungörelse (1970:378).

8 § Vid krigstillstånd i Sverige gäller lagen den 30 april 1959 (nr 118)
om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring i fråga om
försäkringsgivarens ansvarighet (krigsansvarighet).

För försäkring som meddelats efter krigstillståndets inträdande eller
inom tre månader dessförinnan är försäkringsgivare fri från
krigsansvarighet, om regeringen med stöd av 3 § nämnda lag förordnat
härom. Förordning (1975:234).

9 § Vid den försäkrades dödsfall utgår försäkringsbelopp enligt 17-19 §§
reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring, om följande
villkor äro uppfyllda, nämligen

att den avlidne uppnått 18 men ej 67 års ålder,

att han under minst fem dagar i följd varit närvarande vid
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, som
han hänvisats att utföra under minst 16 timmar veckan,

att han alltjämt deltog i arbetsmarknadsutbildningen eller
rehabiliteringen eller, om så inte var fallet, likväl åtnjöt
försäkringsskydd enligt 5 eller 6 §. Förordning (1981:347).

9 a § upphävd genom förordning (1981:347).

10 § Avlider den försäkrade innan han fyllt 18 år men äro övriga villkor
enligt 9 § uppfyllda, äger 20 § reglementet (1962:698) angående statens
grupplivförsäkring motsvarande tillämpning.

Avlider den försäkrade innan han fyllt 67 år men utgår icke
försäkringsbelopp enligt 17-20 a §§ reglementet, utgår begravningshjälp
med belopp som anges i 21 § första stycket reglementet. Förordning
(1976:553).

11 § upphävd genom förordning (1981:347).

12 § Bestämmelserna i reglementet angående statens grupplivförsäkring om
rätt till försäkringsbelopp vid makes frånfälle,
förmånstagareförordnande, utbetalning av försäkringsbelopp, inskränkning
i rätten att förfoga över försäkringen, prövning av frågor om
försäkringsbelopp m.m. och reglementets tillämplighet m.m. äga
motsvarande tillämpning på grupplivförsäkring enligt denna förordning.
Förordning (1979:1099).

13 § Gäller för den som åtnjuter färsäkringsskydd enligt denna
förordning annan av arbetsgivare bekostad grupplivförsäkring med
väsentligen samma försäkringsvillkor som för statens grupplivförsäkring,
utgår av försäkringsförmån enligt denna förordning endast det belopp
varmed sådan förmån överstiger förmån enligt den andra försäkringen.

I övrigt skola bestämmelserna i reglementet angående statens
grupplivförsäkring om samordning med annan tjänstegrupplivförsäkring äga
motsvarande tillämpning på grupplivförsäkring enligt denna förordning.
Förordning (1979:1099).

Övergångsbestämmelser

1970:378

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1970. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande beträffande försäkringsfall som inträffat före
kungörelsens ikraftträdande. De nya bestämmelserna i 6 §, såvitt avser
försäkringsskyddets varaktighet, tillämpas dock för tid från och med den
1 oktober 1969 och de nya bestämmelserna i 1, 9 och 10 §§ för tid från
och med den 1 januari 1970.

1972:161

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Bestämmelserna i 6 § b och 9 § i sin nya lydelse
tillämpas dock även för försäkringsfall som inträffat under år 1972 före
kungörelsens ikraftträdande.

1975:234

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Bestämmelserna i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om
försäkringsfall som inträffat före utgången av år 1974. Bestämmelserna i
sin nya lydelse tillämpas även på försäkringsfall som inträffat före
förordningens ikraftträdande men efter utgången av år 1974.

1976:553

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Bestämmelserna i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om
försäkringsfall som inträffat före utgången av år 1975. Bestämmelserna i
sin nya lydelse tillämpas även på försäkringsfall som inträffat före
förordningens ikraftträdande men efter utgången av år 1975.

1981:347

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om

1. försäkringsfall som har inträffat före ikraftträdandet,

2. den som har gått över från sysselsättnig i arkivarbete eller
musikerhjälp till anställning med lönebidrag utan att omfattas av
tjänstegrupplivförsäkring i den anställningen.

3. försäkringsskydd enligt 6 § för den som har varit sysselsatt i
statligt arkivarbete eller musikerhjälp och som inte har fått erbjudande
om att gå över till anställning med lönebidrag.

1988:244

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då förordningen
(1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning
m. fl. skall upphöra att gälla.

2. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av maj 1988.

3. Den som har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen när den
nya förordningen träder i kraft får försäkringsskydd enligt den senare
även om han inte uppfyller villkoren i 4 och 5 §§.

4. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs
sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft
försäkringsskydd enligt den gamla förordningen.

5. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller
betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla
förordningen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988.
Försäkringsskyddet gäller så länge utbildningen eller rehabiliteringen
pågår och utbildningsbidrag betalas. Den försäkrade kan anmäla att
förordnandet inte skall gälla.

6. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt
reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall
förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya
förordningen om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.

7. Försäkringsskydd enligt den gamla förordningen skall, i den mån
förutsättningar för förordningens tillämpning förelåg den 31 maj 1988,
fortfarande gälla för den som inte har fått försäkringsskydd enligt den
nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall
tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt TGL-S.