Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866

SFS nr
1965:470
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1965-06-03

Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att mynt- och justeringsverket
bemyndigats utmynta omkring en miljon silvermynt med valören fem
kronor till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866 samt
att detta jubileumsmynt, som är lagligt betalningsmedel enligt lagen
den 30 maj 1873 (nr 31) om rikets mynt, kommer att utlämnas i allmänna
rörelsen under år 1966.

Jubileumsmyntet har följande prägel.

/k/ På myntets framsida: /-k/ Hans Maj:t Konungens bild, profil,
vänster sida. Omskrift: GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG. Under bilden
årtalet 1966 med myntdirektörens signatur till vänster och S:t
Eriksmärket till höger. Omedelbart under bilden myntgravörens
signatur. Innanför randen en streckad linje.

/k/ På myntets frånsida: /-k/ Texten TILL MINNE AV TVÅKAMMARRIKSDAGENS
TILLKOMST 1866 inom en kvadratisk ram, årtalet 1866 omgivet av
ornament. Under ramen 5 KR samt på vardera sidan om ramen en
lagerkvist. Innanför randen en streckad linje.

/k/ Myntets diameter: /-k/ 34 millimeter.

/k/ Randen /-k/ försedd med en obruten och två brutna ingraverade
våglinjer.