Specialskolförordningen (1965:478)

SFS nr
1965:478
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:401
Upphävd
1995-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelser om specialskolan finns i skollagen (1985:1100).

Denna förordning innehåller vissa ytterligare föreskrifter om
specialskolan. För ordning (1992:809).

2 § Specialskolan har fem skolenheter med regionala upptagningsområden
(regionskolor) och tre skolenheter för elever från hela Sverige
(riksskolor). Förordning (1992:809).

2 a § Regionskolorna är

1. Birgittaskolan i Örebro med Södermanlands, Östergötlands, Värmlands,
Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län som upptagningsområde,

2. Kristinaskolan i Härnösand med Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Väster bottens och Norrbottens län som upptagningsområde,

3. Manillaskolan i Stockholm med Stockholms, Uppsala och Gotlands län
som upptag ningsområde,

4. Vänerskolan i Vänersborg med Jönköpings, Hallands, Göteborgs och
Bohus, Älvsb orgs och Skaraborgs län som upptagningsområde samt

5. Östervångsskolan i Lund med Kronobergs, Kalmar, Blekinge,
Kristianstads och M almöhus län som upptagningsområde.

Regionskolorna är avsedda för döva eller hörselskadade elever som inte
på grund av ytterligare funktionshinder eller av annat skäl behöver
utbildning med särskilda insatser vid en riksskola.
Förordning (1993:1189).

3 § Riksskolorna är

1. Ekeskolan i Örebro för synskadade elever, samt elever som dessutom är
döva, hörselskadade eller utvecklingsstörda,

2. Åsbackaskolan i Gnesta för döva eller hörselskadade elever som också
är utvecklingsstörda,

3. Hällsboskolan i Sigtuna för talskadade elever.

Hällsboskolan är också avsedd för döva eller hörselskadade elever som
inte kan gå i en regionskola på grund av beteendestörningar eller av
andra speciella skäl än sådana ytterligare funktionshinder som avses i
första stycket 1 och 2. Förordning (1993:1189).

3 a § Vid var och en av riksskolorna finns ett specialpedagogiskt
resurscent er. För synskadade finns dessutom ett resurscenter vid en
tidigare skolenhet i Solna (Tomtebodaskolans resurscenter).

Resurscentrerna skall främja en allsidig utveckling av barn och ungdomar
som är synskadade, döva, hörselskadade eller talskadade.

Verksamheten skall bedrivas från pedagogiska synpunkter och främst
omfatta

1. specialpedagogisk utredning och träning för elever med sådana
funktionshinder i det offentliga skolväsendet,

2. information, utbildning och fortbildning till elevernas
vårdnadshavare och ti ll lärare och annan personal.

Resurscentrerna skall vidare samla och ge information samt följa
forskning och u tvecklingsarbete i frågor som rör utbildning av barn och
ungdomar med sådana funktionshinder som avses här.

Verksamheten får vid behov omfatta även elever utanför det offentliga
skolväsendet och barn som inte börjat skolan.

Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om Tomtebodaskolans
resurscenter. Förordning (1993:1189).

4 § har upphävts genom förordning (1986:576).

5 § Sådana uppgifter i fråga om skolhälsovård, som enligt skollagen
(1985:1100) sköts av staten som huvudman för specialskolan, får i
stället fullgöras av en kommun eller ett landsting, om styrelsen för
skolenheten och kommunen eller landstinget är ense om detta. Förordning
(1992:809).

6 § har upphävts genom förordning (1992:809).

7 § Döva och hörselskadade elever i specialskolan kan undervisas i
särskilda klasser förlagda till grundskolan (externa klasser).

Styrelsen för en skolenhet av specialskolan beslutar om inrättande av
externa klasser inom specialskolans upptagningsområde och utövar
ledningen av dem.

För externa klasser får Statens institut för handikappfrågor i skolan
(institutet) besluta om avvikelser från föreskrifter i denna förordning
eller från andra bestämmelser för specialskolan. Förordning (1991:108
4).

8 § Institutet skall fastställa de blanketter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1084).

9 § I fråga om utvecklingsstörda elever som tas emot i
specialskolan därför att de på grund av synskada, dövhet, hörselskada
eller talskada inte kan gå i särskolan skall föreskrifterna i 16–37 a
och 43–4 5 §§ tillämpas endast i den mån det är möjligt och lämpligt
med hänsyn till elevernas förutsättningar. Förordning (1993:1189).

10 § I denna förordning förstås med synskadat, dövt, hörselskadat eller
talskad at barn (elev) sådant barn som på grund av synskada eller dövhet
eller hörsel- eller talskada inte kan följa undervisningen i grund
skolan. Med hörselskada avses nedsättning av hörseln och talstörning som
orsakats av sådan nedsättning. Annan tal- och språkstörning bete cknas
talskada.

11–13 §§ har upphävts genom förordning (1986:576).

14 § har upphävts genom förordning (1976:1034).

15 § har upphävts genom förordning (1986:576).

Arbetets anordning

Allmänna grunder

16 § Arbetet i specialskolan skall bedrivas i så nära överensstämmelse
som möjligt med vad som gäller i grundskolan.

17 § Föreskrifterna i 4 kap. 15 § grundskoleförordningen (1988:655)
skall tillä mpas vid specialskolan.

Arbetet skall ordnas så

att synskadade elever övas i att vara självständigt verksamma och i att
anpassa sig till synskadan och till omvärlden samt

att döva, hörselskadade och talskadade elever så långt möjligt lär sig
svenska och övas i att nå kontakt med omvärlden. Förordning (1988:827).

17 a § Samlad skoldag får efter beslut av styrelsen för skolenheten och
inom ramen för tillgängliga medel införas vid specialskola.
Föreskrifterna i 4 kap. 7 och 8 §§ grundskoleförordningen (1988:655)
skall därvi d tillämpas. Förordning (1988:827).

18 § I specialskolan fördelas årskurserna på lågstadium, mellanstadium
och högs tadium enligt följande.

Stadium Synskadade Döva, hörsel-
elever skadade och
talskadade
elever

Lågstadium 3 4
Mellanstadium 4 3
Högstadium 3 3

För en elev eller en grupp av elever får institutet med samtycke av
föräldrarna förlänga treårigt låg- eller mellanstadium med en årskurs.
Frågan om förlängning bör bedömas med hänsyn till elevens utveckling oc
h till vad som i övrigt är lämpligast för eleven. Förordning
(1991:1084).

Läroplan

19 § Som läroplan för specialskolan gäller 1980 års läroplan för
grundskolan med de ändringar och tillägg som Skolverket fastställer med
hänsyn till elevernas funktionshinder och bestämmelserna i 17 § andra
stycket samt 18, 20, 21, 22, 23 och 28 §§. Förordning (1993:1189).

20 § I timplanerna anges för vart och ett av specialskolans stadier
antalet stadieveckotimmar för ämnen, ämnesgrupper och tillval.

21 § I kursplanerna anges för varje ämne, ämnesgrupp eller tillvalskurs
undervisningens syfte, mål och huvudmoment.

21 a § I läroplanens kommentarmaterial behandlas metoder för och
erfarenheter av hur arbetet i skolan kan bedrivas.

21 b § För varje skolenhet skall finnas en arbetsplan enligt närmare
föreskrift er och riktlinjer i läroplanen.

Vissa bestämmelser om ämnen m. m.

22 § Ämnen på lågstadiet är idrott, matematik, orienteringsämnen, slöjd
och sve nska. För synskadade elever tillkommer bild och form, engelska,
hemkunskap, maskinskrivning och musik. För döva, hörselskadade och
talskadade elever tillkommer bild, rytmik/drama och teckenspråk. I
orienteringsämnen ingår samhälls- och naturorien tering samt moment från
hemkunskap, slöjd och teknik samt antingen bild eller bild och form.

Ämnen på mellanstadiet är engelska, hemkunskap, idrott, matematik,
orienterings ämnen, slöjd och svenska. För synskadade elever tillkommer
bild och form, maskinskrivning och musik. För döva, hörselskadade oc h
talskadade elever tillkommer bild, rytmik/drama och teckenspråk.
Orienteringsämnena består av samhällsorienterande ämnen i vilka ingår
geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap samt av
naturorienterande ämnen i vilka ingår biologi, fysik, ke mi och teknik.

23 § Ämnen på högstadiet är barnkunskap, engelska, hemkunskap, idrott,
matematik , orienteringsämnen, slöjd och svenska. För synskadade elever
tillkommer bild och form, maskinskrivning och musik. För döva,
hörselskadade och talskadade elever tillkommer bild, rytmik/drama och
teckenspråk. Orienteringsämnena består av samhällsorient erande ämnen i
vilka ingår geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
samt av naturorienterande ämnen i vilka ing år biologi, fysik, kemi och
teknik.

På högstadiet anordnas tillvalskurser i ämnena franska, tyska och
hemspråk samt tillvalskurser på andra områden som styrelsen för
skolenheten bestämmer enligt närmare föreskrifter i läroplanen. På
högstadiet me ddelas undervisning i ämnena engelska och matematik enligt
skilda kurser (allmän och särskild kurs).

Sedan upplysningar lämnats av skolan och efter samråd med eleven väljer
elevens föräldrar tillvalskurs och kurs i engelska och matematik. För
årskurs 10 får treårig kurs i språk väljas endast om eleven i lä gre
årskurs deltagit minst ett år i den treåriga utbildningen i språket.
Förordning (1986:576).

23 a § Om särskilda skäl föreligger, får styrelsen för skolenheten jämka
mellan stadierna i den föreskrivna fördelningen av antalet
stadieveckotimmar i ämnen och ämnesgrupper. Den sammanlagda tiden för
ett ämnee ller en ämnesgrupp i specialskolan får dock inte ändras.

24 § Fria aktiviteter anordnas

1. på mellanstadiet under tid som motsvarar två stadieveckotimmar och

2. på högstadiet under tid som motsvarar fem stadieveckotimmar.

25 § Om en elevs vårdnadshavare eller en av dem har ett annat språk än
svenska som modersmål och använder det språket i sitt umgänge med eleven
på sådant sätt att det språket utgör dagligt umgängesspråk fö r eleven
(hemspråk), skall hemspråksundervisning anordnas, förutsatt dessutom att

1. eleven har grundläggande kunskaper i hemspråket och

2. eleven behöver och önskar få hemspråksundervisning.

Hemspråksundervisning utgörs av undervisning i hemspråket som ämne samt
studieha ndledning på hemspråket i annat eller andra ämnen.

Föreskrifterna i 5 kap. 5–10 och 12 §§ grundskoleförordningen
(1988:655) skall tillämpas vid specialskolan. Förordning (1988:827).

26 § Föreskrifterna om undervisning i samhällsorienterande och
naturorienter ande ämnen i punkten 6 femte–sjunde styckena i
föreskrifterna för timplaner i 1980 års läroplan för grundskolan skall
tillämpas vid specialskolan. Förordning (1992:809).

27 § har upphävts genom förordning (1970:327).

28 § I specialskolan anordnas studie- och yrkesorientering.

För varje elev i specialskolan anordnas praktisk arbetslivsorientering
under 6–10 veckor.

En elev som inte kan tillägna sig praktisk arbetslivsorientering får i
stället erhålla lämplig praktisk sysselsättning inom skolenheten.

29 § Föreskrifterna om friluftsdagar i 4 kap. 5 § grundskoleförordningen
(1988:6 55) skall tillämpas vid specialskolan.

En friluftsdag får tas i anspråk för att bereda eleverna en längre
sammanhängand e ledighet. Förordning (1991:1084).

30 § Av 7 kap. 4 § skollagen (1985:1100) framgår att utbildningen i
special skolan skall vara avgiftsfri för eleverna och att dessa utan
kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra
hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.

I specialskolorna används läromedel med den innebörd som anges i 1 kap.
2 § grun dskoleförordningen (1988:655). Särskild vikt skall läggas vid
att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker
väsentliga delar av ett ämne, en ämnesgrupp eller ett kursmoment enligt
läroplanen och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i s tudierna.
Förordning (1992:809).

31 § har upphävts genom förordning (1992:809).

Klasser m. m.

32 § Eleverna fördelas på klasser och grupper. Klasser sammanförs till
arbetsen heter. Till en arbetsenhet kan föras två eller flera klasser i
en årskurs, i flera årskurser på samma stadium eller i flera årskurser
på olika stadier vid en skolenhet.

Styrelsen för skolenheten bör verka för att eleverna fördelas så, att
klasserna erhåller en så allsidig social sammansättning som möjligt.

Lärotider m. m.

33 § Läsåret omfattar 40 veckor (280 dagar).

En lektion omfattar 40 minuter.

I fråga om lärotider m. m. skall i övrigt 4 kap. 4, 6, 9, 11, 12 och 15
§§ grund skoleförordningen (1988:655) tillämpas vid specialskolan.
Förordning (1992:809).

Schema m. m.

34 § Föreskrifterna om schema i 4 kap. 3 § grundskoleförordningen
(1988:655) sk all tillämpas vid specialskolan.

Rektor skall efter samråd med lärarna fastställa plan för
friluftsverksamheten. Förordning (1988:827).

Svenska som andraspråk

34 a § Undervisning i svenska som andraspråk skall om det behövs
anordnas för

1. elever som har ett annat språk än svenska som hemspråk,

2. elever som har svenska som hemspråk och som har tagits in från skolor
i utlan det,

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt hemspråk.

Undervisning i svenska som andraspråk är obligatorisk för elever som
behöver und ervisningen. Förordning (1992:809).

Stödundervisning

34 b § Stödundervisning får anordnas i stället för undervisningen enligt
timplanen eller som komplement till sådan undervisning för elever, som
önskar ändra studieinriktning eller som i övrigt har behov av extra stöd
från skolans sida under viss begränsad tid.

Stödundervisning kan också ges elever som företräder eleverna vid sådan
samverka n som avses i 62 a § samt elevskyddsombud, om de gått miste om
lektioner på grund av sina uppdrag och behöver stödundervisning .
Förordning (1991:1084).

Specialundervisning

35 § För elever som har behov av särskilt stöd anordnas
specialundervisning inom arbetsenheten eller klassen eller jämsides med
vanlig undervisning. Sistnämnda form av specialundervisning skall
samordnas med vanlig undervisning (samordnad specialundervisning).

Föreskrifter om möjlighet till särskild läkarundersökning finns i 14
kap. 3 § an dra stycket skollagen (1985:1100).

Frågor om uttagning avgörs av rektor. Har rektor och elevens föräldrar
olika up pfattningar om lämpliga åtgärder, skall ärendet överlämnas till
styrelsen för skolenheten för avgörande. Förordning (1991:1084) .

Särskild undervisning

36 § I 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om särskild
und ervisning.

Huvudmannen för ett sjukhus, ett barnhem eller en motsvarande
institution får i skolhuvudmannens ställe anordna särskild undervisning
för skolpliktiga barn som vistas på institutionen, om berörda huvud män
kommer överens om det.

Bestämmelser i denna förordning om styrelsen för skolenheten gäller i
tillämplig a delar också för sådana huvudmän och för institutionens
ledning. Förordning (1992:809).

37 § har upphävts genom förordning (1986:576).

Anpassad studiegång

37 a § Föreskrifterna om anpassad studiegång i 5 kap. 21 §
grundskoleförordninge n (1988:655) skall tillämpas vid specialskolan.
Förordning (1988:827).

Elever

Intagning och placering av elever

38 § I 3 kap. 4 § skollagen (1985:1100) finns föreskrifter om intagning
av eleve r i specialskolan. Förordning (1991:1084).

39 § En styrelse som beslutat ta in en elev i specialskolan skall
placera eleven vid skolenheten. Om det är lämpligare, får eleven
placeras vid någon annan skolenhet. Beslut härom meddelas av styrelsen
för denna skolenhet efter framställning från den styrelse som beslutat
ta in eleven.

Beslut att flytta en elev till någon annan skolenhet meddelas av
styrelsen för d enna skolenhet efter framställning från styrelsen för
den skolenhet vid vilken eleven är placerad.

40 § Styrelsen för en skolenhet får i enskilda fall medge att ett barn
tas emot i specialskolan, trots att barnet inte är bosatt i Sverige, om

1. barnet vistas i Sverige i avvaktan på beslut i ärende om
uppehållstillstånd e ller under liknande omständigheter eller

2. det finns andra särskilda skäl, såsom att barnet är svenskspråkigt.

Elever som tas emot i specialskolan med stöd av denna paragraf har inte
rätt att av statliga medel få ersättning för resor mellan skolan och
hemorten i utlandet. Förordning (1992:809).

41 och 42 §§ har upphävts genom förordning (1986:576).

Betyg, uppflyttning och prövning

43 § Föreskrifterna om uppflyttning, betyg och prövning i 6 kap. 3–21
och 26 § § grundskoleförordningen (1988:655) skall tillämpas vid
specialskolan. Därvid skall föreskrifter om årskurserna 7, 8 och 9 i
stället gälla årskurserna 8, 9 och 10 i specialskolan. Förordning
(1988:827).

Ledighet

44 § Om en elev på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan
del ta i skolans verksamhet under skoldagen skall detta snarast anmälas
till skolan. Styrelsen för skolenheten får föreskriva att intyg om
anledningen till frånvaro skall lämnas.

Om särskilda skäl föreligger, får rektor bevilja en elev ledighet högst
30 dagar under läsåret utöver föreskrivet antal lovdagar.

Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som
utsetts till elevskyddsombud skall få den ledighet från lektioner och
annat skolarbete som behövs för uppdraget. Rektor beslutar om sådan
ledighet. Fö rordning (1992:809).

Elevernas uppförande m. m.

45 § Eleverna skall rätta sig efter de ordningsregler som utfärdas av
styrelsen för skolenheten eller rektor.

Föreskrifterna om åtgärder för elevers tillrättaförande i 6 kap. 24 och
25 §§ g rundskoleförordningen (1988:655) skall tillämpas vid
specialskolan. Förordning (1988:827).

46 § har upphävts genom förordning (1986:576).

47 § har upphävts genom förordning (1975:159).

48 § har upphävts genom förordning (1986:576).

49 § har upphävts genom förordning (1975:159).

50 § har upphävts genom förordning (1986:576).

Styrelse

51 § Styrelsen skall ha allmän tillsyn över och vård om skolenhetens
angelägenh eter.

Särskilt åligger det styrelsen att

i den mån sådant ej ankommer på annan ombesörja de angelägenheter i
fråga om sk olenheten som är att hänföra till förvaltning och
verkställighet,

tillse att verksamheten vid skolenheten bedrivs ändamålsenligt och att
gällande föreskrifter iakttas,

utfärda de föreskrifter som fordras utöver vad som föreskrivits av
regeringen, R iksrevisionsverket, Skolverket eller institutet,

främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning,

verka för samarbete mellan hem och skola,

till institutet avlämna förslag till anslagsframställningar samt
räkenskaps- och redovisningshandlingar samt fastställa årsbokslut.

Det åligger styrelsens ledamöter att skaffa sig personlig kännedom om
verksamhe ten vid skolenheten. Förordning (1991:1084).

52 § Styrelsen får uppdra åt rektor att besluta på styrelsens vägnar i
visst äre nde eller viss grupp av ärenden.

Beslut som rektor fattar på grund av uppdrag enligt första stycket skall
anmäla s vid styrelsens nästa sammanträde.

53 § I viktigare frågor rörande elevernas uppförande och ordning bör
styrelsen samarbeta med socialnämnden.

I frågor rörande elevernas fritidssysselsättning bör styrelsen samarbeta
med socialnämnden eller annan kommunal nämnd som handlägger sådana
frågor och med ungdomsorganisationerna på orten.

54 § Styrelsen består av ordförande och sex andra ledamöter.

Ordföranden och ledamöterna samt ersättare utses av institutet för
högst fyra å r.

Styrelsen väljer vice ordförande. Rektor är föredragande i styrelsen.
Förordning (1991:1084).

55 § har upphävts genom förordning (1970:579).

56 § Ledamot av styrelsen får inte närvara vid handläggningen av ärenden
som per sonligen rör honom själv eller någon honom närstående som avses
i 4 kap. 13 § 2 rättegångsbalken.

57 § Två personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid
styrelsens s ammanträden. Därvid tillämpas föreskrifterna om jäv i 13 §
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Personalföreträdarna och ersättare för dem utses för ett år i sänder av
styrels en efter förslag av de arbetstagarorganisationer som har
medlemmar bland de anställda vid specialskolan. Organisationerna skall
om möjlig t avge ett gemensamt förslag. Förordning (1988:827).

58 § Vid handläggning av frågor om yrkesval eller praktisk utbildning
för döva, hörselskadade eller talskadade elever har konsulenten för döva
rätt att närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten.

Styrelsen bör bereda representant för föräldraförening tillfälle att
närvara vid styrelsens sammanträden.

59 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Konsulenten för döva skall underrättas om sammanträde vid vilket fråga
som avses i 58 § första stycket skall behandlas.

60 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst tr e andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:996).

61 § Vid sammanträde med styrelsen förs protokoll. Förordning
(1986:996).

Samverkansformer

62 § I 62 a och 62 c–62 e §§ finns allmänna föreskrifter om samverkan
mellan ol ika intressegrupper och särskilda föreskrifter om
elevvårdskonferens och klassråd. Förordning (1991:1084).

62 a § Formerna för samverkan mellan olika intressegrupper inom rektors
arbetsom råde skall utvecklas med beaktande av de lokala förhållandena.
Detta gäller i den mån det inte enligt författning eller kollekti vavtal
gäller särskilda bestämmelser för behandling av en viss fråga.
Förordning (1991:1084).

62 b § har upphävts genom förordning (1991:1084).

62 c § För varje skolenhet skall det finnas en elevvårdskonferens för
att behand la elevvårdsfrågor.

I elevvårdskonferensen skall som ledamöter ingå

1. rektor,

2. den studierektor som ansvarar för den berörde elevens studier,

3. företrädare för elevvården,

4. berörd klassföreståndare och annan berörd personal.

Rektor beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen.
Rektor eller den arbetstagare som rektor utser är ordförande.

Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är
närvarande och y ttrar sig vid sammanträdena. Förordning (1991:1084).

62 d § Elevvårdskonferensen är beslutför när mer än hälften av
ledamöterna är nä rvarande.

Vid sammanträde med elevvårdskonferensen förs protokoll. Förordning
(1991:1084).

62 e § För varje klass i specialskolan skall det finnas ett klassråd, om
styrels en bedömer det lämpligt.

Ledamöter i klassrådet är samtliga elever i klassen och deras
klassföreståndare.

Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för
klassens eleve r. Förordning (1991:1084).

Personal

Allmänna bestämmelser

63 § Personal vid specialskolan tillsätts av styrelsen för skolenheten.
För ordning (1992:809).

64 § har upphävts genom förordning (1992:809).

Skolledning

65 § För ledningen av utbildningen i specialskolorna skall det
finnas rektorer. För att biträda rektorerna skall det finnas
studierektorer.

Vid varje skolenhet finns det en tjänst som rektor och minst en
tjänst som studierektor.

Behörig till en sådan tjänst är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 §
andra stycket skollagen (1985:1100).

När styrelsen för en skolenhet avser att anställa en rektor eller en
studierektor skall 6–8 §§ anställningsförordningen (1994:373)
tillämpas. Förordning (1994:890).

66 § Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.
De t åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

I fråga om eleverna skall rektorn särskilt

— se till att eleverna får vård såväl i skolarbetet som under fritiden,

— utöva tillsyn över elever som får undervisning utanför skolenheten,

— i samråd med vårdnadshavarna och berörda myndigheter verka för
lämplig arbets placering eller fortsatt utbildning efter avslutad
skolgång i specialskolan. Förordning (1992:809)

67 § har upphävts genom förordning (1992:809).

68 § Styrelsen för skolenheten skall besluta i fråga om rektors och
studier ektors undervisningsskyldighet. Förordning (1992:809).

69 § Rektor och studierektor är skyldiga att medverka vid
lärarutbildning. Föror dning (1992:809).

70 § har upphävts genom förordning (1992:809).

71 § har upphävts genom förordning (1992:809).

72 § har upphävts genom förordning (1986:809).

Lärare

73 §Styrelsen för skolenheten får inrätta lönetjänster som lärare och a
rvodestjänster som timlärare vid specialskolan i den omfattning som
fordras för att uppehålla undervisningen. Förordning (1992:809).

73 a § har upphävts genom förordning (1992:809).

74 § För lärare med en tjänst som tillsatts med konstitutorial eller med
ett såd ant förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial
skall tillämpas skall tjänstgöringen tills vidare vara förlagd ti ll en
viss specialskola. Förläggningen av tjänstgöringen får ändras om det
fordras på grund av omorganisation av specialskolan eller om det a nnars
finns särskilda skäl till det. Förordning (1992:809).

75 § Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den ut
bildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som ligger
inom ramen för deras yrkeskvalifikationer och som stä mmer överens med
deras roll enligt läroplan eller föreskrifter i andra författningar.
Förordning (1992:809).

76 § En lärare är på uppdrag skyldig att

1. vara klassföreståndare enligt 77 §,

2. vara huvudlärare samt att förestå institution,

3. biträda vid lärarutbildning vid den specialskola där läraren
tjänstgör. Föror dning (1992:809).

77 § Klassföreståndaren har det allmänna ansvaret för en klass eller en
särskild undervisningsgrupp. Klassföreståndaren skall särskilt leda
elevvården inom klassen.

Klassföreståndaren skall biträda skolledningen i frågor som rör klassen
eller gr uppen. Förordning (1992:809).

78 § I en lönetjänst som lärare får det som fyllnadstjänstgöring ingå tj
änstgöring som lärare vid någon annan skolform inom det offentliga
skolväsendet. I en tjänst som lärare i musik får det även ingå fy
llnadstjänstgöring vid en kommunal musikskola. Förordning (1992:809).

78 a § har upphävts genom förordning (1992:809).

79 § En lärare med en tjänst som tillsatts med konstitutorial eller med
ett föro rdnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall
tillämpas skall, om det inte finns särskilda skäl till avvikelse, ha
före träde till tjänstgöring vid den specialskola där tjänsten är
inrättad framför

1. i tjänsten yngre sådana lärare,

2. lärare som är förordnade tills vidare eller har tidsbegränsat
förordnande,

3. lärare vid andra skolor eller läroanstalter. Förordning (1992:809).

80 § Vid tillsättning av tjänst som lärare skall föreskrifterna
om anställning av lärare i 2 kap. 3–5 §§ skollagen (1985:1100)
tillämpas, om något annat inte följer av andra stycket.

Timlärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § skollagen får
förordnas tills vidare längst till en viss tidpunkt under läsåret.
I annat fall skall förordnandet meddelas tills vidare dock längst
till en viss tidpunkt under terminen.

När en lärartjänst skall tillsättas bör styrelsen för skolenheten
anmäla detta till den offentliga arbetsförmedlingen, om det inte
framstår som onödigt. Om ingen sådan anmälan görs skall tjänsten
förklaras ledig genom anslag i vederbörande skola.
Förordning (1993:551).

81 § har upphävts genom förordning (1992:809).

82 § har upphävts genom förordning (1992:809).

83–85 §§ har upphävts genom förordning (1967:252).

Övrig personal

86 § I 14 kap. 2 § tredje stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att d
et för skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska.

Vid specialskolan finns tjänster för annan personal i mån av behov och
tillgång på medel.

Vid tillsättning av tjänster som avses i denna paragraf skall
bestämmelserna om tillsättning i 80 § tredje stycket tillämpas.
Förordning (1992:809).

86 a § har upphävts genom förordning (1992:809).

87 § har upphävts genom förordning (1992:809).

88 § har upphävts genom förordning (1982:745).

89 § har upphävts genom förordning (1991:1084).

90 § har upphävts genom förordning (1986:576).

91–97 §§ har upphävts genom förordning (1991:1084).

98 § har upphävts genom förordning (1978:619).

Vikariat m. m.

99 § Vikariat på tjänster som rektor och studierektor får tidsbegränsas
utan de begränsningar som anges i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Förordning (1992:809).

99 a § En lärare har rätt att på begäran få tjänstgöringsbetyg. För
lärare som u nder läsåret tjänstgjort högst 60 dagar får i stället intyg
utfärdas om tjänstgöringens art och omfattning. Förordning (1992:809).

100 § har upphävts genom förordning (1991:1084).

Överklagande

101 § Beslut av styrelsen för en skolenhet i personalärenden
enligt denna förordning får överklagas hos institutet, om beslutet
gäller

1. fråga om att tillsätta en tjänst eller ett vikariat,

2. ändring av tjänstgöringens förläggning för en lärare med stöd
av 74 §,

3. en lärares fyllnadstjänstgöring.

Beslut i andra ärenden enligt denna förordning än personalärenden
får överklagas hos institutet. Förordning (1993:551).

102 § har upphävts genom förordning (1991:1084).

102 a § Beslut av institutet i ett överklagat ärende får inte
överklagas.

Beslut av institutet i andra ärenden enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen. Förordning (1991:1084).

102 b § har upphävts genom förordning (1991:1084).

103 § Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) följer att en skrivelse med
överklag ande skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet.
Förordning (1987:720).

Övergångsbestämmelser

1970:327

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1970.

5. I specialskolan finns även efter utgången av juni 1970 följande
ordinarie tjänster, nämligen ordinarie tjänst som yrkeslärare och
ordinarie tjänst som lärare i handelsyrken. Sådan tjänst behålles till
dess den som innehar tjänsten avgår från denna.

Tjänst som avses i första stycket får ej inrättas eller återbesättas.

6. Intill den tidpunkt som Kungl. Maj:t bestämmer i särskild ordning får
följande extra ordinarie och extra tjänster inrättas i specialskolan,
nämligen tjänst som yrkeslärare och tjänst som lärare i handelsyrken.

För tjänst som avses i första stycket gäller de upphävda bestämmelserna
i 94 §. Hänvisningen till 10 kap. 63 § första stycket skolstadgan gäller
härvid denna bestämmelse före upphävandet den 1 juli 1970.

7. Övriga bestämmelser i fråga om tjänst som lärare och lärares
tjänstgöring vilka fordras i samband med att den nya läroplanen för
specialskolan införes meddelas av skolöverstyrelsen.

8. Närmare föreskrifter i samband med ikraftträdandet av denna
kungörelse meddelas av skolöverstyrelsen.

1971:346

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1971.

3. I fråga om ordinarie tjänst som lärare enligt något av numren 5–7
får bestämmelserna om ämnen som tjänsten omfattar i 10 kap. 17 §
skolstadgan (1962:439) i dess lydelse vid utgången av juni 1969
tillämpas för sökande med utbildning enligt stadgan (1953:610) angående
filosofiska examina eller äldre bestämmelser.

1976:1034

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1977. Äldre bestämmelser
om konstitutorial skall tillämpas på förordnande på ordinarie tjänst som
lärare vilket meddelas under något av åren 1977–1980 eller första
halvåret 1981. Erinran härom skall tas in i förordnandet.

Första stycket skall tillämpas också när förordnande på ordinarie tjänst
som lärare meddelas efter utgången av juni 1981 på grund av att besvär
har anförts över beslut om tillsättning av ordinarie tjänst som lärare
med tillträde den 1 juli 1981 och besvären avgörs så sent att
förordnandet inte hinner utfärdas före den 1 juli 1981. Förordning
(1980:284).

1982:745

1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 2 a, 8, 19, 43, 63, 66
och 75 §§, två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på
den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den
1 september 1982.

3. I fråga om överklagande tillämpas de äldre bestämmelserna, om beslut
i första instans har meddelats före den 1 september 1982.

4. Om en skoldirektör, biträdande skoldirektör, rektor eller
studierektor inträder i utövning av en ordinarie lärartjänst som har
förts över stat med stöd av 87 § första stycket i dess lydelse vid
utgången av augusti 1982 jämfört med 14 kap. den upphävda 26 §
skolförordningen (1971:235), skall tjänsten återföras på stat i den
ordning som styrelsen för skolenheten bestämmer.

Första stycket tillämpas också när en ordinarie lärartjänst vid
specialskolan skall återföras på stat i fall som avses i 14 kap. de
upphävda 28 och 29 §§ skolförordningen.

1983:421

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

1983:736

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1983.

2. Styrelsen för skolenhet av specialskolan får som basläromedel anta
tryckta läromedel som vid utgången av juni 1982 var registrerade som
centrala läromedel hos statens institut för läromedelsinformation och
som alltjämt likställs med fastställda basläromedel.

3. I fråga om övergången till 1980 års läroplan för grundskolan skall i
tillämpliga delar gälla förordningen (SÖ-FS 1981:30) om övergången till
1980 års läroplan för grundskolan. Därvid skall tidsangivelserna i
förordningen tillämpas med ett års förskjutning framåt.

1985:540

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

1986:576

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats i första instans före den 1 juli 1986.

1987:720

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1988:827

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Tomtebodaskolans resurscenter skall anses som en skolenhet för
specialskolan till dess regeringen föreskriver något annat.

1988:1045

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 73 och 78 §§ i vad gäller
lärare 9 samt 95 a §, den 1 juli 1989, och i övrigt den 1 november 1988.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut
av styrelsen för skolenhet av specialskolan om förslag till
tjänstetillsättning som har meddelats före den 1 november 1988.

1990:282

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

1992:809

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

2. Om förfarande har inletts före ikraftträdandet för att tillsätta en
tjänst so m rektor eller studierektor, skall förfarandet avbrytas. Om en
innehavare har utsetts men beslutet inte har vunnit laga kraft, får dock
förfarandet fullföljas.