Biskopsvalsförordning (1965:486)

SFS nr
1965:486
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1965-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1097

Allmänna bestämmelser

1 § När en tjänst som ärkebiskop, biskop eller biträdande biskop blir
ledig, skall domkapitlet genast anmäla detta hos regeringen.
Förordning (1990:904).

2 § Sedan regeringen förordnat om biskopsval, skall domkapitlet vidtaga
förberedande åtgärder för valet.

Valet äger rum under domkapitlets inseende. Förordning (1977:935).

3 § Annat biskopsval än val av ärkebiskop förrättas inom tre månader
från den dag då regeringen förordnade om valet.

Valet bör börja samtidigt på valdagen i stiftets samtliga kontrakt.
Förordning (1990:904).

4 § Förrättas elektorsval av kyrkoråd eller församlingsdelegerade, gälla
förordningens bestämmelser om kyrkofullmäktiges ordförande i stället
kyrkorådets eller församlingsdelegerades ordförande. Förordning
(1992:1097).

5 § har upphävts genom förordning (1990:904).

6 § Domkapitlets kungörelse om valet skall innehålla uppgifter om tiden
för biskopsvalet, senaste dagen för elektorsvalet och om vilka åtgärder
i övrigt som skall vidtas inom stiftet med anledning av valet.
Förordning (1992:1097).

7 § Domkapitlet skall skicka kungörelsen till

— stiftsstyrelsens ledamöter,

— kyrkofullmäktiges ordförande i varje pastorat,

— kontraktsprosten i varje kontrakt.

Vid ärkebiskopsval skall kungörelsen dessutom skickas till

— övriga domkapitel,

— de ledamöter av Svenska kyrkans centralstyrelse som avses i 45 kap.
3 § andra stycket kyrkolagen (1992:300). Förordning (1992:1097).

8 § Domkapitlet skall tillställa varje kontraktsprost förteckning över
de röstberättigade prästerna i kontraktet.

Val av elektorer

9 § Samtidigt som kungörelse om biskopsvalet utfärdas skall domkapitlet
underrätta kyrkofullmäktiges ordförande om det antal elektorer som skall
utses i pastoratet. Antalet beräknas med hänsyn till förhållandena den
dag då kungörelsen utfärdas.

10 § har upphävts genom förordning (1992:1097).

11 § Inträffar före elektorsvalet sådan ändring att beräkningen av antalet
elektorer rubbas, skall domkapitlet genast underrätta kyrkofullmäktiges
ordförande om detta.

12 § Protokoll över elektorsval justeras genast.

Underrättelse om utgången av valet tillställes så snart som möjligt och
senast den dag domkapitlet bestämmer de valda, domkapitlet och kontrakts-
prosten i kontraktet genom utdrag av protokollet.

Av protokollsutdraget skall framgå vilka som deltagit i valet samt de
valdas namn och postadress. Har val av suppleanter ej skett proportionellt,
skall av protokollet framgå i vilken ordning suppleanterna skola kallas
till biskopsvalet.

Har elektorsval förrättats med slutna sedlar, skall av protokollet framgå
det antal sedlar som avgetts vid valet, namnen på dem som fått röster vid
valet samt rösttalet för var och en av dem.

13 § Valsedlar vid elektorsval inläggas i ett omslag som förseglas under
minst två närvarandes sigill. Valsedlarna förvaras till dess biskopsvalet
vunnit laga kraft.

Biskopsvalets förrättande

14 § Valförrättare är i domkapitlet den som för ordet där.

15 § I varje kontrakt hålles valet i den av kontraktets kyrkor som
kontraktsprosten bestämmer.

Kallelse till valet utfärdas senast två veckor före valdagen av
kontraktsprosten till de i kontraktet röstberättigade prästerna och
elektorerna.

I kallelsen anges dag och klockslag för valet samt plats för detta.
Vidare erinras om möjligheten för präst att utöva rösträtt före valet
och om skyldigheten för elektor att anmäla förfall enligt 16 § denna
förordning. Förordning (1990:904).

16 § Är elektor hindrad att infinna sig vid valet, skall han så snart
som möjligt anmäla det till kontraktsprosten. Denne skall genast kalla
den suppleant som skall inträda i elektorns ställe.

17 § Präst, som utövar sin rösträtt före valet, skall lägga sin valsedel
i ett valkuvert och tillsluta detta samt i närvaro av ett vittne lägga
valkuvertet i ett yttre kuvert som han omedelbart tillsluter.

På det yttre kuvertet skall prästen skriva förklaring att röstningen skett
enligt första stycket och underteckna förklaringen. Vid namnet skall prästen
uppge den tjänst han innehar eller uppehåller på förordnande.

Vittnet skall på det yttre kuvertet intyga att prästen egenhändigt
undertecknat förklaringen samt ange ort och dag för intyget. Vittne må
ej vara prästens make och ej heller barn till prästen eller dennes make.

Valförsändelsen sändes till kontraktsprosten som medför den till
valförrättningen i oöppnat skick.

18 § Vid valförättningens början skall de röstberättigade ropas upp.

Valförrättaren skall sedan läsa upp 45 kap. 14–21 §§ kyrkolagen
(1992:300) och 26 § denna förordning.

Före röstningen skall de röstberättigade få skälig tid för
överläggningar. Förordning (1992:1097).

19 § Röstning sker efter upprop.

Varje röstberättigad avger till valförrättaren en valsedel som är
innesluten i valkuvert.

Har valförrättaren mottagit valförsändelse som avses i 17 §, öppnar han
försändelsen i samband med röstningen. Valkuvertet som finnes i försändelsen
lägger han i oöppnat skick bland övriga valkuvert som avges vid förrättningen.
Uppfyller försändelsen ej föreskrifterna i 17 §, öppnas den ej.

20 § Valkuvert som användas vid valet skola vara av ogenomskinligt
papper, lika till storlek och beskaffenhet samt försedda med
ändamålsbeteckning som domkapitlet bestämmer.

Domkapitlet sänder valkuvert till valförrättaren i god tid före valet.

Valförrättaren skall vid valet hålla valkuvert tillgängliga för de
röstande. På begäran av röstberättigad präst skall han tillställa denne
valkuvert i god tid före valet.

21 § När röstningen avslutats, räknas valkuverten utan att öppnas.
Valkuverten och valförsändelse, som ej öppnats, läggas i hållfast omslag
som förseglas under minst två närvarandes sigill och förses med påskrift
om valet.

22 § Vid valförrättningen föres protokoll av valförrättaren eller av
annan på valförrättarens ansvar.

I protokollet antecknas namnen på dem som deltaga i valet och antalet
valkuvert som avges. Öppnas ej valförsändelse, antecknas detta.

I protokollet sättas de sigill som finnas på omslaget med valkuvert.

Protokollet uppläses av valförrättaren. Dess riktighet bestyrkes av honom
och två av dem som deltagit i valet. Härefter förklarar valförrättaren
förrättningen avslutad.

23 § Valprotokollet och omslaget lämnas så snart som möjligt till det
domkapitel som sammanräknar rösterna. Sändas handlingarna med posten,
skall det ske som värdepost. Till dess detta sker förvaras handlingarna
på betryggande sätt.

Röstsammanräkning m. m.

24 § Domkapitlet sammanräknar rösterna inom tio dagar från valdagen.

25 § Vid sammanräkningen granskas valprotokollen. Sigillen på omslagen
jämföras med de sigill som finnas i protokollen. Finnes ej anledning antaga
att omslag öppnats sedan det blivit tillslutet, brytes förseglingen. I annat
fall lämnas omslaget orubbat.

Valsedlarna uttagas därefter ur valkuverten och granskas. Domkapitlet
prövar därvid valsedlarnas giltighet och meddelar de beslut som
granskningen föranleder.

26 § Valsedel är ogiltig, om

till sedeln använts annat än vitt papper,

på sedeln finnes kännetecken som uppenbarligen anbragts där med avsikt,

sedeln upptar annat antal namn än tre,

sedeln upptar namnen på annat sätt än i följd, det ena under det andra,

sedeln upptar namn på person som inte är behörig till biskopstjänst,

av namn på sedeln ej fullt tydligt framgår vem som avses.

Finnas i ett valkuvert två likalydande valsedlar, räknas endast en sedel.
Finnas i ett valkuvert två sedlar, som ej äro likalydande, eller
finnas i ett valkuvert flera än två valsedlar, äro de alla ogiltiga.
Finnes i valkuvert med valsedel även annat än sådan sedel, är valsedeln
ogiltig. Förordning (1990:904).

27 § Efter granskningen sammanräknar domkapitlet rösterna.

28 § Efter sammanräkningen läggas de giltiga valsedlarna i ett omslag
och de ogiltiga i ett annat omslag. Omslagen förses med minst två
närvarandes sigill.

Valsedlarna och valförsändelse, som ej öppnats, förvaras hos domkapitlet
till dess valet vunnit laga kraft.

29 § Över röstsammanräkningen föres protokoll. I detta antecknas namnen
på dem som fått röster vid valet samt rösttalet för var och en av dem.
Därvid anges för varje namn det antal röster som avgetts för namnet som
första namn, som andra namn eller som tredje namn.

Protokollet justeras genast.

Domkapitlets förslag till biskopstjänsten anslås på domkapitlets
anslagstavla. Förordning (1990:904).

30 § När ett förslag till tjänst som ärkebiskop, biskop eller biträdande
biskop har upprättats skall domkapitlet anmoda dem som har förts upp på
förslaget att lämna en styrkt meritförteckning. Förordning (1990:904).

31 § När biskopsvalet och domkapitlets förslag till biskopstjänsten har
vunnit laga kraft, skall domkapitlet till regeringen sända in protokollet
över röstsammanräkningen, domkapitlets förslag och meritförteckningarna
för dem som har förts upp på förslaget.
Förordning (1990:904).