Kungörelse (1965:533) om garanti för vissa obligationslån

SFS nr
1965:533
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1965-10-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att Kungl. Maj:t /k/ dels /-k/
fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda
obligationer till svenska statens 5 1/4 % obligationslån av den 18
mars 1964, svenska statens 5 3/4 % obligationslån av den 19 mars 1964,
svenska statens 6 % obligationslån av den 17 mars, den 9 november och
den 17 december 1964, svenska statens premieobligationslån, B-lånet,
samt 1965 års premieobligationslån, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för
dessa lån på sammanlagt nominellt en miljard åttahundratrettio
miljoner fyrahundrasextiotusen kronor.