Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:537) om beräkning av skatteunderlag vid bestämmande av statsbidrag i vissa fall;

SFS nr
1965:537
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1965-10-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna
som följer.

När statsbidrag till kommun bestämmes i förhållande till
skatteunderlaget i kommunen, gäller som skatteunderlag för visst år
det antal skattekronor och skatteören, som vid samma års taxering
påförts de skattskyldiga, med tillägg av det antal skattekronor som
staten skall tillskjuta enligt förordningen den 3 juni 1965 (nr 268)
om skatteutjämningsbidrag och som jämte antalet skattekronor och
skatteören enligt taxeringen ligger till grund för beslut om
utdebitering för det följande året.

Övergångsbestämmelser

1965:537

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den
27 april 1962 (nr 141) angående beräknande av skatteunderlag för
fastställande av statsbidrag i vissa fall m. m. skall upphöra att
gälla. Äldre bestämmelser skola dock alltjämt tillämpas vid beräkning
av skatteunderlag enligt 1965 eller tidigare års taxeringar.