Sjöfartsstyrelsens Kungörelse (1965:56) angående svenskt utprickningssystem

SFS nr
1965:56
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1965-02-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:896
Upphävd
1996-10-01

I enlighet med överenskommelse träffad mellan regeringarna i Danmark,
Finland, Norge och Sverige angående utprickning i de nordiska
farvattnen sker inom farvatten, där svensk myndighet ansvarar för
utprickningen, denna enligt följande:

Utmärkning i öppen sjö

A. Utmärkning av grund.

1) Prickar (remmare).

Grund i öppen sjö utprickas enligt kardinalsystemet, vilket innebär
att en pricks utseende är beroende av dess bäring från det grund den
utmärker. Bäringen hänföres till närmaste kardinalstreck (N, O, S
eller V).

Nord om grund: Vit prick med ett svart bälte och ett svart toppmärke
av triangulärt utseende och med spetsen uppåt.

Ost om grund: Vit-röd prick med två röda toppmärken av triangulärt
utseende och med spetsarna mot varandra samt baserna uppåt och nedåt.

Syd om grund: Röd prick med ett rött toppmärke av triangulärt utseende
och med basen uppåt.

Väst om grund: Svart-vit prick med två svarta toppmärken av
triangulärt utseende och med baserna mot varandra samt spetsarna uppåt
och nedåt.

Prickarna kan därjämte förses med ett eller två märken av klotformigt
utseende samt med samma färg som toppmärkena och placerade under
dessa.

2) Bojar.

Nord och väst om grund: Svarta bojar.

Syd och ost om grund: Röda bojar.

B. Utmärkning av mitten av en farled, exempelvis en minsvept led.

Svart-röd prick med ett svart-rött toppmärke av klotformigt utseende
(klotprick); såväl prick som toppmärke har färgerna i horisontala
fält. Under toppmärket kan förekomma ytterligare ett klotformigt märke
med samma färg som toppmärket. Förekommande bojar är svart-röda med
färgerna i vertikala fält på bojkroppen och i horisontala fält på
bojens övre delar.

Utmärkning inomskärs

A. Utmärkning av farled.

Vid utmärkning av farled inomskärs tillämpas ett kombinerat kardinal-
och lateralsystem, vilket innebär att prickning sker med hänsyn till
farledens huvudriktning. Sjöfartsstyrelsen fastställer farledernas
huvudriktning. Endast nord-sydlig eller ost-västlig huvudriktning
förekommer; se ”Svensk Lots” del. I–IV. Vid gång i en och samma
farled har man alltid samma slags prickar eller bojar på samma sida,
oavsett om farleden i vissa ledavsnitt väsentligt avviker från den
fastställda huvudriktningen.

På norra och västra sidan av farleden: Röd prick med ett rött
toppmärke av triangulärt utseende och med basen uppåt (trattprick);
förekommande bojar är röda.

På södra och östra sidan av farleden: Svart-vit prick antingen utan
toppmärke (slätprick) eller ock med ett svart toppmärke av triangulärt
utseende och med spetsen uppåt (konprick); förekommande bojar är
svarta.

Trattprickar och konprickar kan under toppmärket ha antingen
ytterligare ett märke av samma utseende som toppmärket eller ett
klotformigt märke av samma färg som toppmärket.

B. Utmärkning av i en farled beläget, begränsat grund, som kan
passeras på båda sidor.

Svart-röd prick med ett svart-rött toppmärke av klotformigt utseende
(klotprick); såväl prick som toppmärke har färgerna i horisontala
fält. Under toppmärket kan förekomma ytterligare ett klotformigt märke
med samma färg som toppmärket. Förekommande bojar är svart-röda med
färgerna i vertikala fält på bojkroppen och i horisontala fält på
bojens övre delar.

Till förekommande av misstag rörande prickars och bojars betydelse
vill Sjöfartsstyrelsen rekommendera de sjöfarande att genom sjökortet
göra sig underrättade om på vilken sida prickar och bojar skall
tagas.