Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

SFS nr
1965:561
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1244

1 § Om en vägtrafikolycka med personskada har inträffat, ska
Polismyndigheten rapportera det till Transportstyrelsen
snarast och senast sju dagar efter det att Polismyndigheten
fått kännedom om olyckan. Förordning (2014:1244).

2 § Om ett dödsfall har inträffat till följd av en
vägtrafikolycka, ska Polismyndigheten rapportera det till
Transportstyrelsen snarast och senast fem dagar efter det att
Polismyndigheten fick kännedom om dödsfallet. Rapporteringen
ska avse vägtrafikolyckor då någon avlidit vid olyckan eller
som en följd av en sådan olycka inom 30 dagar från
olyckstillfället. Förordning (2014:1244).

3 § Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikanalys och
Polismyndigheten meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för rapporteringen. Förordning (2014:1244).

Övergångsbestämmelser

1965:561

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då
kungörelsen den 21 april 1939 (nr 144) angående statistiska
uppgifter om vägtrafikolyckor skall upphöra att gälla.
Bestämmelserna i den äldre kungörelsen äga dock fortfarande
tillämpning i fråga om olycka som inträffat före den 1 januari
1966.