Lag (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

SFS nr
1965:576
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:297
Upphävd
1995-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1659

1 § Om sådant anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos
kommun, som må bestämmas genom avtal, enligt lag eller särskilt beslut
av riksdagen skall fastställas under medverkan av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer, skall statens arbetsgivarverk på
kommunens vägnar föra förhandling samt sluta och uppsäga
kollektivavtal om villkoret eller på annat sätt enhetligt reglera
detta.

Med kommun likställas i denna lag landstingskommun, kommunalförbund,
församling, kyrklig samfällighet, allmän försäkringskassa och annan
arbetsgivare med offentlig ställning. Lag (1982:101).

2 § Har kollektivavtal enligt 1 § slutits på kommuns vägnar, skall
kommunen inom yrkesgrupp och område som avses i avtalet tillämpa detta
även på arbetstagare som icke omfattas av avtalet eller annat
tillämpligt kollektivavtal. Gäller mer än ett kollektivavtal för samma
yrkesgrupp och område, bestämmer statens arbetsgivarverk vilka villkor
som skola tillämpas för arbetstagare som icke omfattas av
kollektivavtal. Lag (1979:215).

3 § Beslut om lockout eller annan stridsåtgärd vid konflikt om
anställnings- eller arbetsvillkor som avses i 1 § meddelas på kommuns
vägnar av statens arbetsgivarverk. Lag (1979:215).

4 § Vid tillämpningen av kollektivavtal som slutits enligt 1 § eller
avtal om anställnings- eller arbetsvillkor i överensstämmelse med
sådant kollektivavtal skall kommun följa föreskrifter och anvisningar
som arbetsgivarverket meddelar. Saknas föreskrifter eller anvisningar,
skall kommunen inhämta sådana från arbetsgivarverket. Lag
(1979:215).

5 § I tvist om avtal angående anställnings- eller arbetsvillkor som
avses i 1 § eller om påföljd för otillåten stridsåtgärd vid konflikt
om sådant villkor företrädes kommun såväl vid som utom domstol av
statens arbetsgivarverk.

När arbetsgivarverket enligt första stycket företräder kommun vid
domstol, skall kommunen ersätta staten dess kostnad med anledning
härav. Lag (1979:215).

6 § Bestämmelserna i 2 och 4 §§ gälla i tillämpliga delar även när
anställnings- eller arbetsvillkor som avses i 1 § regleras enhetligt
på annat sätt än genom kollektivavtal.

7 § Som arbetstagare skall vid tillämpningen av denna lag anses även
den som, utan att vara anställd hos kommun, utför arbete för kommuns
räkning och därvid till kommunen intager en beroende ställning av
väsentligen samma art som en arbetstagares till arbetsgivaren.
Kommunen skall anses som arbetsgivare enligt lagen.

8 § Regeringen må förordna att bestämmelse i denna lag om statens
arbetsgivarverk i stället skall gälla regeringen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, arbetsgivarverket må
överlämna till annan statlig myndighet eller till arbetsgivaren att
handlägga fråga som enligt lagen ankommer på arbetsgivarverket. Lag
(1979:215).

Övergångsbestämmelser

1994:297 har upphävts genom lag (1994:1659).