Kungörelse (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

SFS nr
1965:577
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1935
Upphävd
1995-01-01

1 § Kollektivavtal om anställnings- eller arbetsvillkor som avses i
lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
och tillhör regeringens eller riksdagens prövning slutes under förbehåll
om regeringens godkännande. Förordning (1977:155).

2 § Statens arbetsgivarverk meddelar de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av kollektivavtal som verket har slutit eller avtal om
anställnings- eller arbetsvillkor i överensstämmelse med sådana
kollektivavtal.

Första stycket tillämpas också när verket har enhetligt reglerat
anställnings- eller arbetsvillkor på något annat sätt än genom
kollektivavtal. Förordning (1984:783).

3 § Statens arbetsgivarverk får lämna över till annan statlig myndighet
eller till arbetsgivaren att handlägga fråga som enligt lagen (1965:576)
om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. eller
denna kungörelse ankommer på verket. Förordning (1978:815).

4 § När enligt kollektivavtal en fråga om lönesättning för en
arbetstagare skall prövas av arbetsgivaren, får

— arbetsgivarens beslut i frågan om lönesättningen inte överklagas,

— arbetsgivarens beslut i fråga om andra anställningsvillkor inte
överklagas, om det gäller en nyanställning. Förordning (1990:1171).