Kungl. Maj:ts Allmän verksstadga (1965:600)

SFS nr
1965:600
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1100
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna stadga skall tillämpas på statsmyndighet i den mån regeringen
bestämmer. Kungörelse (1974:833).

Myndighetens uppgifter

2 § Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde med uppmärksamhet
följa förhållandena inom landet samt, såvitt möjligt, i de andra
nordiska länderna och utlandet i övrigt. Myndigheten skall vidtaga eller
hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som
äro påkallade eller i övrigt lämpliga. Kungörelse (1974:833).

3 § Myndigheten skall varje år

1) före den 1 mars lämna justitiekanslern en förteckning över de ärenden
som kommit in till myndigheten före den 1 juli föregående år men inte
blivit slutligt handlagda vid årets utgång, om inte justitiekanslern
befriar myndigheten från uppgiftsskyldigheten eller medger att denna
fullgörs på annan tid eller i annan ordning,

2) före den 1 september lämna regeringen förslag till
anslagsframställningar och andra framställningar som skall göras hos
riksdagen nästa år.

Myndigheten skall snarast ta upp från riksrevisionsverket inkomna
revisionsberättelser till prövning. Berättelserna skall prövas i samma
ordning som frågor av större ekonomisk betydelse. Riksrevisionsverket
skall omedelbart underrättas om därvid fattade beslut. Förordning
(1986:450).

4 § Bestämmelser om myndigheternas skyldighet att lämna uppgifter till
enskilda ur allmänna handlingar och att lämna uppgifter till andra
myndigheter finns i sekretesslagen (1980:100). Om skyldighet för
myndigheterna att i övrigt gå allmänheten till handa med att lämna
upplysningar och översända handlingar finns bestämmelser i förordningen
(1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet.

En myndighet, som för administrativt eller statistiskt ändamål hämtar in
uppgifter från kommuner eller landstingskommuner eller från företag,
organisationer eller andra enskilda, skall sträva efter att begränsa och
förenkla uppgiftslämnandet och i övrigt se till att arbetet med att
lämna uppgifter inte blir mer betungande än vad som kan anses skäligt
med hänsyn till ändamålet.

Myndigheten skall verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan
underlätta enskildas kontakter med myndigheten. Decentralisering av
verksamhet till regionala och lokala statliga eller andra organ skall
främjas. En minskad detaljkontroll av kommuner och landstingskommuner
skall eftersträvas. Förordning (1981:306).

Allmänna bestämmelser om arbetet inom myndigheten

5 § För fullgörandet av myndighetens uppgifter är dess chef ansvarig i
första hand. Han skall tillse att personalen fullgör sina åligganden med
nit och noggrannhet.

6 § Verksamheten skall bedrivas så enkelt, snabbt och ekonomiskt som är
möjligt utan att säkerheten eftersättes. Ärende bör icke handläggas av
mera kvalificerad personal än ärendets beskaffenhet kräver.

Chefen skall verka för förenklingar och förbättringar i arbetets
planläggning och utförande. Han skall därvid uppmärksamma förslag som
framställes av samarbetsorgan vid myndigheten eller av personalen i
annan ordning och tillse att en eller flera tjänstemän ägnar särskild
uppmärksamhet åt arbetets rationalisering. Förordning (1975:568).

7 § Chefen skall ägna omtanke åt personalens arbetsförhållanden och
verka för trivsel i arbetet. Han skall särskilt tillse att myndighetens
lokaler äro i sådant skick att fara icke föreligger att någon av
personalen ådrager sig ohälsa i följd av arbetet eller drabbas av
olycksfall däri. Han skall därvid uppmärksamma förslag som framställes
av samarbetsorgan vid myndigheten eller av personalen i annan ordning.

8 § Chefen skall tillse att, i mån av behov, särskilda anordningar
vidtas för att underlätta för parter, företrädare för nyhetsorganen och
andra intresserade att få upplysning om myndighetens verksamhet. Om
myndigheten i sin verksamhet använder automatisk databehandling (ADB),
skall han tillse att det hos myndigheten finns en eller flera
befattningshavare som vid sidan av sina övriga åligganden har till
särskild uppgift att lämna allmänheten upplysningar om myndighetens
ADB-register och deras användning.

Chefen skall dessutom tillse att den som hos myndigheten begär att få
taga del av allmän handling ej avkräves uppgift om sitt namn eller om
vilket syfte han har med sin begäran i vidare mån än som behövs för
prövning huruvida hinder mot utlämnande av handlingen föreligger. Vad nu
sagts gäller även när rätten till tillträde till myndighetens lokaler är
begränsad. Förordning (1982:274).

9 § Chefen skall företa de inspektions- och andra tjänsteresor som
behövs för myndighetens verksamhet. Sådana resor får efter beslut av
myndigheten företas också av andra tjänstemän eller ledamöter.
Förordning (1986:755).

10 § Myndigheten fastställer arbetsordning och de allmänna bestämmelser
i övrigt som fordras för arbetet inom myndigheten utöver denna stadga
och den instruktion som regeringen utfärdar. Dessutom äger myndigheten
meddela särskilda föreskrifter om personalens tjänsteutövning.
Kungörelse (1974:833).

Protokoll m. m.

11 § I fråga om varje beslut av myndigheten skall hos denna finnas
handling varav framgår vem som fattat beslutet, vem som i övrigt
närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som varit
föredragande samt beslutets dag och dess innehåll.

Protokoll föres när skiljaktig mening förekommer eller protokoll behöves
av annan orsak. Skiljaktig mening behöver dock ej antecknas i protokoll,
om den framgår av annan handling hos myndigheten.

12 § I skrivelse från myndigheten till regeringen eller departementschef
skall anges vem som fattat det beslut som skrivelsen avser eller i
övrigt närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som
varit föredragande. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall
den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.
Kungörelse (1974:833).

13 § Myndigheten skall vårda sitt arkiv och föra förteckning över detta
enligt föreskrifterna om arkivvård.

Arbetstidens förläggning och mottagningstid m. m.

14 § Arbetstiden skall förläggas till vardagar utom lördagar på sådan
tid som har bestämts efter förhandling enligt gällande arbetstidsavtal
eller, om sådant avtal inte finns, enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet. Förläggningen av arbetstiden skall framgå
av tjänstgöringslista eller motsvarande handling.

Om arbetets art kräver det, kan arbetstid förläggas även till lördag,
söndag eller helgdag. I samband därmed får en veckodag som avses i
första stycket vara fri från arbete.

Vid tillämpningen av första och andra styckena likställs midsommarafton,
julafton och nyårsafton med helgdag.

En anställd får åläggas att utföra arbete på annan tid än den till
vilken hans arbetstid är förlagd.

Om det finns särskilda skäl och det kan ske utan extra kostnad för
staten, får en anställd befrias från tjänstgöring en viss dag mot att
han, utöver sin ordinarie arbetstid, utför arbete under lika lång tid
någon annan dag.

Myndigheten får medge att arbete utförs i hemmet eller, om det finns
särskilda skäl, på annan plats utom arbetsplatsen. Avser arbetet något
annat än en sådan förrättning som måste fullgöras utomlands, får arbetet
förläggas till utrikes ort endast om regeringen medger det.

Myndigheten får befria en anställd från tjänstgöring under den tid som
behövs för att han skall kunna fullgöra ett allmänt uppdrag som har
meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande.
Förordning (1981:306).

15 § För chefen skall tid vara bestämd för mottagning av allmänheten.
Även för annan tjänsteman må särskild mottagningstid bestämmas.

Registrators- och kassakontor hållas öppna minst fem timmar varje
arbetsdag enligt myndighetens bestämmande. Är arbetstiden viss dag
kortare än sex timmar eller får den till viss dag förlagda arbetstiden
arbetas in enligt föreskrift i kollektivavtal, får tiden för
öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig
olägenhet.

Tider för mottagning och öppethållande av registrators- och kassakontor
tillkännages genom anslag i myndighetens lokal. Inskränkning i tid för
öppethållande bör tillkännages minst en vecka i förväg.

När registrators- eller kassakontor hålles öppet, skall allmänheten
mottagas av myndighetens tjänstemän i den mån deras övriga göromål icke
lägga hinder i vägen. Förordning (1977:152).

Semester och annan ledighet

16 § Chefen bestämmer om förläggningen av sin semester och om annan
ledighet för sig själv. Fråga om ledighet för annat än semester, sjukdom
eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller på grund
av regeringens bemyndigande, avgöres dock av regeringen, om ledigheten
skall vara längre än 30 dagar i följd. Beräknas ledighet som chefen
själv bestämmer vara längre än tre månader i följd, skall han underrätta
chefen för det departement till vilket myndigheten hör. Kungörelse
(1974:833).

17 § Förläggningen av personalens semester bestäms av myndigheten.

Även annan ledighet beviljas av myndigheten. Förordning (1986:755).

Överklagande

18 § En myndighets beslut får överklagas hos regeringen, om inte något
annat följar av lagen (1971:309) om behörighet för allmän
förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, av lagen (1987:439) om
inskränkning i rätten att överklaga eller av andra föreskrifter.
Förordning (1987:551).

Övergångsbestämmelser

1987:551

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
tillämpas äldre föreskrifter.