Kungörelse (1965:610) angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna

SFS nr
1965:610
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1965-11-19

Sedan Island den 24 september 1965 tillträtt den mellan Sverige,
Danmark, Finland och Norge den 12 juli 1957 träffade överenskommelsen
om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna, har
Kungl. Maj:t funnit gott förordna, att överenskommelsen skall lända
till efterrättelse i förhållande till Island från och med den 1
januari 1966.