Kungörelse (1965:63) om skyldighet för domstol att underrätta lantbruksstyrelsen om dom i vissa brottmål

SFS nr
1965:63
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1965-03-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:176
Upphävd
1997-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1975:771

Domstol skall, så snart det kan ske, till lantbruksstyrelsen sända
avskrift av dom varigenom veterinär

a) dömts till fängelse för brott, som han förövat under utövning av
veterinäryrket, eller dömts till fängelse i minst sex månader för
annat brott;

b) funnits skyldig till obehörig utövning av veterinäryrket eller till
medverkan till sådant brott;

c) funnits skyldig till medverkan till smittfarligt kvacksalveri på
djur.

När domen vunnit laga kraft, skall domstolen, så snart det kan ske,
underrätta lantbruksstyrelsen därom. Förordning (1975:771).