Förordning (1965:668) med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

SFS nr
1965:668
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1140
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 3 samt
15 och 16 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion,
tillämpas på statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.

Med chefen förstås nämndens ordförande.

Nämnden skall varje år före den 15 september till revisionskontoret vid
kammarkollegiet lämna räkenskaps- och redovisningshandlingar. Förordning
(1982:438).

Uppgifter

2 § Nämnden skall på begäran av domstol, arbetsgivare eller arbetstagare
avge utlåtande i frågor som avse tillämpningen av lagen den 18 juni 1949
(nr 345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

3 § Nämnden skall varje år före den 1 september avge berättelse till
Kungl. Maj:t om verksamheten under det senaste budgetåret.

Organisation

4 § Om nämndens sammansättning gälla bestämmelserna i 10 § lagen om
rätten till arbetstagares uppfinningar.

5 § Hos nämnden finnes en sekreterare.

I mån av behov och tillgång på medel äger nämnden anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 § Ärende avgöres av nämnden i plenum.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut må nämnden överlämna åt
ordföranden att avgöra annat ärende än sådant som avses i 2 §, om
ärendet icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
nämnden i plenum.

7 § Vid avgörande av ett pleniärende och vid muntlig förhandling skall
nämnden vara fulltalig.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Förordning (1986:834).

8 § Innan nämnden avger utlåtande som avses i 2 §, skall nämnden vid
behov bereda arbetsgivaren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig
skriftligen eller vid muntlig förhandling inför nämnden.

9 § Om jäv mot ledamot gälla bestämmelserna i rättegångsbalken om jäv
mot domare.

10 § Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl icke
föranleda att det hålles på annan ort.

11 § Ärende avgöres efter muntlig förhandling eller efter föredragning
som ankommer på sekreteraren eller särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som
handlägges enligt 6 § andra stycket avgöres utan föredragning.

Ordföranden må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

Sekreteraren äger närvara när ärende föredrages av annan.

12 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:834).

13 § Ordföranden eller sekreteraren äger infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning

14 § Sekreteraren utses av nämnden. Förordning (1971:296).

Besvär

15 § Mot nämndens beslut i ärende som avses i 2 § må talan icke föras.