Förordning (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

SFS nr
1965:669
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:590
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
bostadsstyrelsen och, med undantag av 2, 3, 16 och 18 §§ samt i övrigt
på det sätt som följer av denna instruktion, på länsbostadsnämnderna.

I fråga om nämnd förstås med chefen länsbostadsdirektören.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offenlig
anställning utövas av styrelsen.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av
styrelsen. Sådan befogenhet må styrelsen överlämna till nämnd.
Förordning (1976:887).

Styrelsen

Uppgifter

2 § Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för den statliga
verksamheten för att främja bostadsförsörjningen.

Styrelsen är chefsmyndighet för länsbostadsnämnderna.

3 § Det åligger styrelsen särskilt

att handha den statliga låne- och bidragsverksamheten för att främja
bostadsförsörjningen,

att undersöka och belysa utvecklingen i fråga om bostadsbyggande,
bostadsmarknad och bostadssociala förhållanden samt på grundval härav
geunderlag för beslut som avser det framtida bostadsbyggandets
omfattning och inriktning,

att på lämpligt sätt bistå kommuner, byggherrar och andra, som
medverka i bostadsbyggandet, för att främja långsiktig planering av
byggandet och fortgående allmän förbättring av bostadsförsörjningen,

att genom råd och information främja konsumentupplysning och
varudeklaration på bostadsområdet,

att främja sådant utvecklingsarbete inom styrelsens arbetsområde, vars
resultat kan väntas komma till praktisk användning inom
bostadsförsörjningen,

att i övrigt ta de initiativ som kan behövas för att främja att goda
bostäder byggs och att en god boendemiljö skapas.

Det åligger vidare styrelsen att handlägga ärenden om statligt stöd
till allmänna samlingslokaler och studentkårlokaler samt ärenden om
bidrag enligt förordningen (1977:346) om statsbidrag till
energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala
byggnader m.m. Förordning (1978:398).

4 § Inom sitt verksamhetsområde företräder styrelsen staten såväl vid
som utom domstol.

Om företrädare för staten i tvist som skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister gälla särskilda
bestämmelser. Förordning (1975:1277).

Organisation

5 § Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör, som är styrelsens
ordförande, och högst sex andra ledamöter, som regeringen utser
särskilt. Förordning (1981:472).

5 a § Hos styrelsen finns en samlingslokaldelegation.

Delegationen består av ordförande och sju andra ledamöter.
Ledamöterna förordnas av regeringen. Förordning (1978:398).

6 § Generaldirektören är chef för styrelsen.

Inom styrelsen finns fyra byråer, nämligen boendebyrån,
byggnadsekonomibyrån, rättsbyrån och administrativa byrån,
samt ett personalkontor.

Boendebyrån, rättsbyrån och administrativa byrån förestås var och en
av en byråchef. Byggnadsekonomibyrån förestås av en överingenjör.
Personalkontoret förestås av en avdelningsdirektör (personalchef).
Föreskrifterna om byråchef i denna förordning avser även
överingenjören och personalchefen.

En av byråcheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning
(1982:537).

7 § Hos styrelsen äro i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger styrelsen anlita experter
och sakkunniga.

7 a § Till bostadsstyrelsen är knutet dels ett råd för belånings- och
värderingsmetoder med uppgift att bistå styrelsen i frågor som rör
utvecklingen av byggnadspriser och byggnadskostnader och inverkan av
dessa på värdering och belåning av låneobjekt, dels ett bostadssocialt
råd med uppgift att bistå styrelsen i bostadssociala frågor. Närmare
föreskrifter om råden meddelar regeringen. Förordning (1978:398).

Ärendenas handläggning

8 § I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning och
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

6. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

7. frågor av principiell betydelse för styrelsens verksamhet och andra
frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum. Förordning
(1980:81).

9 § I pleniärenden är styrelsen beslutför när generaldirektören och
minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett pleniärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan
generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut,
som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum.
Förordning (1986:773).

9 a § I bostadsstyrelsens ställe handlägger samlingslokaldelegationen
ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, till vissa
teaterlokaler m. m. och till folkparksteatrar. Sådana ärenden som rör
viktigare författningsfrågor eller frågor om förslag till
anslagsframställning hos riksdagen skall dock handläggas av styrelsen.
Andra frågor av större vikt får delegationen hänskjuta till styrelsen.
Delegationen får yttra sig i frågor som skall avgöras av styrelsen och
som rör delegationens verksamhetsområde.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. Förordning (1987:318).

10 § Ärende som icke skall avgöras i plenum eller av
samlingslokaldelegationen avgöres av generaldirektören ensam.
Förordning (1978:398).

11 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt
annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
på generaldirektören.

12 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandling av visst
ärende eller viss grupp av ärenden.

13 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgöras generaldirektörens åligganden av den
byråchef generaldirektören bestämmer.

14 § I generaldirektörens frånvaro må ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1975:130).

15 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den
byrå dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som
handlägges enligt 11 § avgöres utan föredragning.

Generaldirektören må själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Byråchef äger närvara när ärende som hör till hans byrå föredrages av
annan.

16 § har upphävts genom förordning (1986:773).

17 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, må generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan
olägenhet.

18 § Generaldirektören, byråchef eller, efter beslut av
generaldirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring,
upplysning eller yttrande i ärende hos styrelsen.

Nämnderna

Uppgifter

19 § Länsbostadsnämnden är länsmyndighet för den statliga verksamheten
för att främja bostadsförsörjningen.

Nämnden skall vidare lämna enskilda personer råd och upplysningar i
juridiska frågor som har att göra med anskaffning och innehav av
småhus. Förordning (1984:300).

20 § Inom sitt verksamhetsområde företräder nämnd staten såväl vid som
utom domstol dels mot den som är skyldig att erlägga betalning till
nämnden, dels i fråga om egendom som nämnden förvaltar, dels i övriga
frågor som angå nämndens verksamhet, om styrelsen icke förbehållit sig
denna uppgift.

Organisation

21 § I varje län utom Gotlands län finnes en länsbostadsnämnd. I
Gotlands län fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på
länsbostadsnämd. Kungörelse (1971:376).

22 § Nämnd består av ordförande och fem andra ledamöter, om regeringen
icke beträffande viss nämnd föreskriver, att flera ledamöter skola
finnas. För ledamöterna finns fyra suppleanter.

Länsbostadsdirektören är självskriven ledamot i nämnden. Övriga
ledamöter samt suppleanter utses av regeringen. Nämnden utser inom sig
vice ordförande. Förordning (1975:130).

23 § Arbetet hos nämnd ledes av länsbostadsdirektören.

Hos nämnden äro i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel må nämnden enligt föreskrifter av
styrelsen anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

24 § Ärende avgöres av nämnden i plenum.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut må styrelsen överlämna åt
ordföranden eller annan ledamot eller åt länsbostadsdirektören eller
annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är
av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

25 § En nämnd är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande, om regeringen inte föreskriver annat i fråga
om en viss nämnd.

Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, får ordföranden besluta ensam i närvaro av
länsbostadsdirektören eller en annan föredragande. Beslut, som fattas
enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning
(1986:773).

26 § I ordförandens frånvaro må ej fattas beslut i ärende av större
vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller i övrigt utan hans
medgivande vidtagas åtgärd som rubbar eller förändrar föreskrifter som
meddelats av nämnden eller grunder som nämnden tillämpat.

27 § Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträde med nämnden och om
ärenden som skola förekomma vid sammanträdet.

Landshövdingen äger närvara vid sammanträde och deltaga i
överläggningarna även om han icke är ledamot i nämnden. Detsamma
gäller chefen för planeringsavdelningen eller annan tjänsteman som
länsstyrelsen utser.

Vid handläggning inom nämnden av fråga av större vikt, som berör annan
länsmyndighets arbetsområde, skall även representant för denna
myndighet beredas tillfälle att deltaga i nämndens överläggningar.
Förordning (1975:1277).

28 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på
länsbostadsdirektören eller på särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som
handlägges enligt 24 § andra stycket avgöres utan föredragning.

När hos nämnden anhängiggjorts ärende, som rör planeringsfråga av
regionalpolitisk betydelse och som skall överlämnas till länsstyrelsen
för avgörande eller vari inhämtande av länsstyrelsens yttrande är
föreskrivet, har nämnden att i samråd med länsstyrelsen bestämma hur
ärendet skall beredas. Kungörelse (1971:376).

29 § har upphävts genom förordning (1986:773).

30 § Ordföranden, länsbostadsdirektören eller, efter beslut av
länsbostadsdirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring,
upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1987:94).

31 § har aldrig funnits.

Tjänstetillsättning m.m.

32 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.
Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Ledamöter som regeringen utser särskilt och suppleanter i nämnd
förordnas för högst tre år.

Ledamöter i samlingslokaldelegationen förordnas för högst tre år.
Förordning (1981:472).

33 § Tjänster som byråchef eller länsbostadsdirektör tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts av styrelsen. Efter beslut av styrelsen får
länsbostadsnämnden tillsätta tjänster i högst lönegrad N 23.
Förordning (1986:561).

34 § har upphävts genom förordning (1977:915).

Besvär

35 § Talan mot länsbostadsnämnds beslut föres hos styrelsen genom
besvär, om annat ej är föreskrivet.

I fråga om sådant beslut om eller förslag till tjänstetillsättning
eller sådant beslut att icke tillsätta tjänst som tillkännages genom
anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den
myndighet som meddelat beslutet eller avgett förslaget. Detsamma
gäller beslut om långtidsvikariat som tillsättes i samma ordning som
tjänsten.

Övriga bestämmelser

36 § Besked enligt 37 § andra stycket statstjänstemannastadgan
(1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om byråchef, som icke är
generaldirektörens ställföreträdare, och länsbostadsdirektör.
Förordning (1976:887).

37 § Generaldirektören äger påfordra, att nämnds värdehandlingar eller
andra handlingar hållas tillgängliga för granskning, samt kalla
ledamöter i nämnd till sammanträde på ort inom nämndens
verksamhetsområde. I arbetsordning eller genom särskilt beslut av
generaldirektören må samma befogenhet tilläggas annan tjänsteman hos
styrelsen.

Styrelsen äger kalla ledamöter i eller tjänsteman hos nämnd till
överläggning hos styrelsen.

38 § Tjänsteman hos nämnd är skyldig att på begäran av länsstyrelsen,
som föredragande eller på annat sätt, deltaga i handläggningen i
länsstyrelsen av ärende som har samband med nämndens uppgifter.
Kungörelse (1971:376).

39 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skola gälla även överingenjör. Förordning (1976:887).