Kungörelse (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor

SFS nr
1965:68
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1965-04-23

Kungl. Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit
gott kungöra, att sedlar på femtio kronor och tio kronor av nya typer,
godkända av fullmäktige, komma att från riksbanken utlämnas i allmänna
rörelsen från och med dag som fullmäktige bestämma.

De nya sedlarna ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Femtiokronorssedeln

Storlek:

Sedeln är 130 mm lång och 82 mm bred.

Tryck:

Sedelns framsida upptager ytterst till vänster en talong,
omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta. Denna är i övrigt,
frånsett ytterkanterna, försedd med tryck.

Upptill på sedeln äro tryckta orden SVERIGES RIKSBANK.

På högra delen av tryckytan finnes ovanför ett bladornament en bild av
Konung Gustav III i profil med ansiktet vänt åt vänster; till höger om
bilden är texten GUSTAV III 1771-1792 lodrätt inplacerad.

På vänstra delen av tryckytan finnas en rosett i konstgravyr med
valörsiffran 50 och ett bladornament.

Nedtill i vartdera hörnet av tryckytan är placerad valörsiffran 50
över en avlång rosett. Omedelbart ovanför denna valörsiffra löper ett
band med texten FEMTIO KRONOR, vilket sammanbinder bladornamenten.
Därunder äro över tre rosetter tryckta två namn i faksimile.

Tryckytan täckes i övrigt av horisontella våglinjer.

Upptill på talongen finnes en konstgraverad rosett som i sitt
mittparti innehåller valörsiffran 50. Nedtill på talongen äro sedelns
tryckår och nummer angivna.

Trycket är i blå färg. Tryckytans våglinjer och rosetter äro dock i
grön och brun färg samt tryckår och nummer i röd färg.

Sedelns baksida upptager till höger en talong, på vilken
upptill och nedtill är placerad valörsiffran 50. Ytan upptager i
övrigt till höger en bild av Carl von Linné, till vänster en
stiliserad sol med tre fåglar och nedtill ett konstgraverat mönster.
Omedelbart till höger om mönstret är texten CARL VON LINNE lodrätt
inplacerad. Nedtill till vänster finnes valörsiffran 50.

Trycket är i blå, gul, rödbrun och grå färg.

Papper:

Papperet är gult och i talongen försett med ett lodrätt band av
vattenmärken, föreställande Anna Maria Lenngren i profil med ansiktet
vänt inåt sedelns mitt.

Genom framsidans konstgraverade rosett är i papperet inlagd en lodrätt
löpande säkerhetstråd vilken framträder på sedeln som en rak, mörk
linje.

Tiokronorssedeln

Storlek:

Sedeln är 120 mm lång och 68 mm bred.

Tryck:

Sedelns framsida upptager ytterst till vänster en talong,
omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta. Denna är i övrigt,
frånsett ytterkanterna, försedd med tryck som på kortsidorna begränsas
av lodräta, konstgraverade bårder. Nedtill är invid och innanför
bårderna placerad valörsiffran 10. Omedelbart ovanför denna löper
mellan bårderna ett med björklöv och sädesax dekorerat band med texten
TIO KRONOR. Därunder äro tryckta två namn i faksimile.

Upptill på sedeln äro tryckta orden SVERIGES RIKSBANK.

På högra delen av tryckytan finnes en bild av Konung Gustaf VI Adolf i
profil med ansiktet vänt åt vänster.

På vänstra delen av tryckytan finnes lilla riksvapnet, omgivet av en
rosett i konstgravyr.

Ytan mellan bårderna täckes i övrigt av horisontella våglinjer.

Upptill på talongen finnes en konstgraverad rosett som i sitt
mittparti innehåller valörsiffran 10. Nedtill på talongen äro sedelns
tryckår och nummer angivna.

Trycket är i grön färg. Lilla riksvapnet och den omgivande rosetten
äro dock i blå och röd färg samt tryckår och nummer i röd färg.

Sedelns baksida upptager till höger en talong, på vilken
nedtill är placerad en osymmetrisk figur i konstgravyr, innehållande
valörsiffran 10. Ytan upptager i övrigt en i konstgravyr utförd
stiliserad bild av ett norrsken, vari infogats figurer, två sexkantiga
och en rund, föreställande snökristaller. Upptill till vänster finnes
valörsiffran 10.

Trycket är i grön och violett färg.

Papper:

Papperet är svagt blåtonat och i talongen försett med ett lodrätt band
av vattenmärken, föreställande August Strindberg en face.

Mellan framsidans vänstra bård och lilla riksvapnet är i papperet
inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd vilken framträder på sedeln
som en rak, mörk linje.