Förordning (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut

SFS nr
1965:693
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:628
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens geotekniska institut. Förordning (1975:1081).

Uppgifter

2 § Institutet är central förvaltningsmyndighet för geotekniska ärenden.
Förordning (1977:479).

3 § Det åligger institutet särskilt

att bedriva geoteknisk forskning,

att utveckla och utprova geoteknisk utrustning samt nya metoder för
grundläggning, jordförstärkning och liknande,

att inventera och värdera efterfrågan av geoteknisk forskning,

att systematiskt samla, ordna, bearbeta och, i den mån det är lämpligt,
offentliggöra resultat som nåtts vid verksamheten,

att verka för spridande av geoteknisk kunskap,

att, i den mån det behövs, samverka med de tekniska högskolorna för att
främja undervisningen på det geotekniska området. Förordning (1977:497).

4 § Institutet skall biträda statlig myndighet samt, i den mån arbetet i
övrigt tillåter det, kommunal myndighet och enskild med geotekniska
undersökningar och utredningar.

För uppdrag som institutet fullgör äger institutet uppbära ersättning
enligt grunder, som fastställas av regeringen eller, enligt rege
ringens bemyndigande, av institutet. Förordning (1975:1081).

5 § För forsknings- och undervisningsändamål skall institutet, på
begäran och i den mån det lämpligen kan ske, ställa sina lokaler och sin
utrustning till förfogande för de tekniska högskolorna och andra
utomstående mot ersättning enligt grunder, som fastställas av
institutet.

6 § Institutet skall varje år före den 1 oktober till chefen för
kommunikationsdepartementet avge berättelse om verksamheten under det
senaste budgetåret.

Det åligger institutet att till chefen för kommunikationsdepartementet i
två exemplar avlämna tryckta meddelanden, som institutet utger.

Organisation

7 § Institutet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro en
generaldirektör och fem andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.
Bland sistnämnda ledamöter förordnar regeringen en ordförande. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande. Förordning (1987:434).

8 § Överdirektören är chef för institutet.

Inom institutet finns sju enheter, en för anläggningsverksamhet, en för
byggnadsverksamhet, en för fysisk planering, en för mät- och
undersökningsverksamhet, en för laboratorieverksamhet, en för
informations- och marknadsverksamhet och en för administrativ
verksamhet.

Varje enhet förestås av en chef. En av cheferna är generaldirektörens
ställföreträdare. Förordning (1987:434).

9 § Hos institutet äro i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger institutet anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 14,

5. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

6. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

Styrelsen företräder de aktier som förvaltas av institutet. Förordning
(1987:434).

11 § Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans
ställföreträdare, är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan minst tre ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden
och generaldirektören eller hans ställföreträdare. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som
fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1987:434).

12 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av
generaldirektören ensam. Förordning (1987:434).

13 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan
tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören. Förordning (1987:434).

14 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare.

Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgöras generaldirektörens åligganden av den chef
för enhet som generaldirektören bestämmer. Förordning (1987:434).

15 § I generaldirektörens frånvaro må ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av institutet meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1987:434).

16 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den
enhet dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som
handlägges enligt 13 § avgöres utan föredragning.

Generalirektören må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.
Chef för enhet äger närvara när ärende som hör till hans enhet
föredrages av annan. Förordning (1987:434).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1071).

18 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, må generaldirektören utan
föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.
Förordning (1987:434).

19 § Generaldirektören, chef för enhet eller, efter beslut av
generaldirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos institutet. Förordning (1987:434).

Tjänstetillsättning

20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst fyra år. Ordförande
förordnas för samma tid.

Tjänst som överingenjör tillsättes av regeringen efter anmälan av
geeneraldirektören.

Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av institutet.

Förordnande för chef för enhet att vara generaldirektörens
ställföreträdare meddelar regeringen för högst tre år efter anmälan av
generaldirektören. Förordning (1987:434).

Övriga bestämmelser

21 § har upphävts genom förordning (1975:1081).

22 § har upphävts genom förordning (1975:1081).

23 § har upphävts genom förordning (1977:479).