Förordning (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum

SFS nr
1965:698
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:687
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens sjöhistoriska museum. Förordning (1984:578).

Uppgifter

2 § Museet har till uppgift att främja kunskapen om det svenska
sjöförsvarets, den svenska handelssjöfartens och det svenska
skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna.

3 § Det åligger museet särskilt att sammanbringa, förteckna, vårda,
vetenskapligt bearbeta och för allmänheten hålla tillgängligt sådant som
är ägnat att belysa sjöhistoriska ämnen, såsom originalföremål, modeller
och andra ting samt uppteckningar, kartor, ritningar och andra
arkivalier, vilka icke tillhöra statligt arkivs serier.

Museet skall i övrigt i mån av möjlighet och tillgång på medel bidraga
till att landets till sjöförsvaret, handelssjöfarten och skeppsbyggeriet
knutna minnen klarläggas, bevaras och vårdas.

4 § Om det kan ske utan att verksamheten i övrigt eftersättes, skall
museet biträda vid den museala vården av statens sjökrigshistoriska
samlingar utom museet.

Organisation

5 § Museet leds av en nämnd. Ledamöter av denna är en av regeringen
utsedd ordförande, en museidirektör och sju andra ledamöter, som
regeringen utser särskilt.

En ledamot skall vara sakkunnig på kulturhistorisk museivård eller
forskning. En ledamot skall företräda sjöförsvaret, en handelsflottan
och en Stiftelsen Wasa rediviva.

Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:523).

6 § Museidirektören är chef för museet.

Inom museet finns tre avdelningar, nämligen en dokumentationsavdelning,
en utställningsavdelning och en administrativ avdelning. Förordning
(1984:578).

6 a § Vid museet äro i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger museet anlita experter och
sakkunniga. Kungörelse (1974:457).

Ärendenas handläggning

7 § Av nämnden avgöras

1) viktigare författningsfrågor,

2) viktigare frågor om organistion, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4) frågor om tillsättning av tjänst i lägst F 10 samt förordnande av
sekreterare åt nämnden,

5) frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning, om ej annat följer av 16 §,

6) frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

7) viktigare frågor om utlån eller deposition av föremål som tillhör
museet,

8) andra frågor som museidirektören hänskjuter till nämnden. Förordning
(1975:1221).

8 § Nämnden är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföranden
eller vice ordföranden och museidirektören, är närvarande. När ärenden
av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett nämndärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för
behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan minst fem
ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och
museidirektören. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
museidirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Förordning (1986:923).

9 § Ärende, som icke skall avgöras av nämnden, avgöres av
museidirektören ensam.

10 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan
tjänsteman än museidirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
museidirektören.

11 § När museidirektören är hindrad att utöva sin tjänst fullgöras hans
åligganden av den tjänsteman han bestämmer.

12 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på museidirektören
eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 10 § avgöres
utan föredragning.

Ordföranden må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

13 § har upphävts genom förordning (1986:923).

14 § Ordföranden, museidirektören eller, efter beslut av
museidirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos museet.

Tjänstetillsättning

15 § Tjänsten som museidirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av
nämndens ordförande.

Nämndens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Ordförande
förordnas för samma tid. Förordnanden kan förlängas högst en gång. Om
det finns särskilda skäl, kan ett förordnande förlängas mer än en gång.

Av ledamöterna förordnas den som företräder sjöförsvaret efter förslag
av chefen för marinen, den som företräder handelsflottan efter förslag
av föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm och den som företräder
Stiftelsen Wasa rediviva efter förslag av stiftelsen. Förordning
(1985:523).

Övriga tjänster tillsätts av museet.

Övriga bestämmelser

16 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
museidirektör. Förordning (1982:385).

17 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören.
Förordning (1982:385).