Förordning (1965:699) med instruktion för handelsflottans pensionsanstalt

SFS nr
1965:699
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1112
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 samt
16 och 17 §§, tillämpas på handelsflottans pensionsanstalt.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan anstaltens
direktör. Förordning (1975:1072).

Uppgifter

2 § Anstalten handlägger ärenden enligt kungörelsen (1972:412) om
sjömanspension. Kungörelse (1972:411).

3 § Det åligger anstalten att varje år före den 1 november till chefen
för kommunikationsdepartementet avge berättelse om verksamheten under
det senaste budgetåret.

Organisation

4 § Anstalten ledes av en direktion. Ledamöter av denna äro en
direktör och fyra andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.
Bland sistnämnda ledamöter förordnar regeringen en ordförande och en
vice ordförande.

För de ledamöter som regeringen utser särskilt finnas suppleanter till
det antal regeringen bestämmer. Förordning (1975:1072).

5 § Arbetet hos anstalten ledes av direktören.

Hos anstalten äro i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger anstalten anlita experter
och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 § Ärendena avgörs av direktionen.

Direktionen är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt
samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1065).

7 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt
ordföranden eller direktören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
direktionen.

8 § I ordförandens frånvaro må ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd,
som rubbar eller ändrar av anstalten meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på
ordförandeposten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning
(1975:1072).

9 § Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på direktören
eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 7 § avgöres
utan föredragning.

Ordföranden må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

Direktören äger närvara när ärende föredrages av annan.

10 § har upphävts genom förordning (1986:1065).

11 § Ordföranden, direktören eller, efter beslut av direktionen, annan
tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i
ärende hos anstalten.

Medelsförvaltning

12 § För att täcka kostnaderna för pensioner och understöd äger
anstalten, utöver avkastning av anstaltens fonder, använda avgifter
som inflyta till anstalten, om dessa icke äro avsedda för särskilda
ändamål.

13 § För att bestrida löpande förvaltningskostnader äger anstalten,
utöver statsanslag som utgår för ändamålet, använda avkastningen av
anstaltens fonder enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.
Förordning (1975:1072).

14 § Medel som inflyta till pensionsanstalten skola insättas på
anstaltens checkräkning i riksbanken eller hos postverket, intill dess
de fordras för anstaltens utgifter eller disponeras enligt 15 §.

15 § I den mån inflytande medel icke fordras för att täcka kostnaderna
för pensioner och understöd skola de överlämnas till kammarkollegiet
för placering och förräntning. Förordning (1975:1072).

16 § Minst vart femte år skall försäkringstekniskt och statistiskt
sakkunnig person verkställa utredning om de pensionsföreskrifter som
gälla för anstalten kunna anses svara mot de tillgångar och inkomster
över vilka anstalten för framtiden kan beräknas förfoga.

Anstalten skall med eget yttrande till regeringen överlämna
utredningens resultat samt föreslå de åtgärder vartill detta
föranleder. Förordning (1975:1072).

17 § Innan utredning enligt 16 § företages, skall regeringen godkänna
kostnadsplan för utredningen.

Önskar anstalten i annat fall företaga mera kostnadskrävande
utredning, skall regeringens medgivande inhämtas. Förordning
(1975:1072).

18 § Direktionen utser inom sig två ledamöter, dock ej direktören,
vilka minst en gång om året på förut icke bekantgjord tid skola
inventera anstaltens kassabehållning.

Tjänstetillsättning

19 § Tjänsten som direktör tillsättes av regeringen. Direktionens
övriga ledamöter och suppleanter förordnas för högst tre år.
Ordförande och vice ordförande förordnas för samma tid.

Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av anstalten.
Förordning (1975:1072).

Semester och annan ledighet

20 § Förläggningen av personalens semester bestämmes av anstalten.

Annan ledighet under högst fyrtiofem dagar varje år än semester äger
anstalten bevilja direktören. Om ledighet under längre tid för honom
beslutar regeringen. Ledighet för annan personal beviljas av
anstalten. Förordning (1975:1072).