Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:7) angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

SFS nr
1965:7
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-01-15

Kungl. Maj:t har funnit gott giva till känna, att följande av
Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal för
Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Island den 1 januari 1965,
nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom
och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande,

3) europeisk konvention om social och medicinsk hjälp,

4) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till
avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Island, skall ha
samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga folkpensionsavgift
enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 398) om finansiering av
folkpensioneringen. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före
den 1 januari 1967.