Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

SFS nr
1965:723
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1965-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:916

1 § Bestämmelserna i denna lag äga, enligt förordnande av Konungen,
tillämpning i förhållande till stat som är ansluten till den i Haag
den 15 april 1958 dagtecknade konventionen om erkännande och
verkställighet av avgöranden om underhåll till barn.

Med avgörande avses i denna lag dom och domstols eller annan
myndighets slutliga beslut.

2 § Lagakraftvunnet avgörande som meddelats i den främmande staten och
som ålägger någon att utgiva bidrag till barns underhåll gäller även
här i riket, om annat ej följer av 3 och 4 §§.

3 § Avgörande som avses i 2 § är ej gällande här i riket i fråga om
underhåll för tid då den som bidraget avser är gift eller efter det
han fyllt tjugoett år.

Avgörandet gäller ej heller,

om den myndighet som meddelat avgörandet ej var behörig enligt 4 §,

om samma sak var anhängig här i riket när avgörandet meddelades i den
främmande staten,

om dom meddelats här i riket i samma sak,

om den som ålagts underhållsskyldighet ej blivit kallad till eller
varit företrädd inför myndigheten enligt föreskrifterna i den stat
myndigheten tillhör,

om de föreskrifter som nämnts ovan iakttagits men den som ålagts
underhållsskyldighet likväl icke erhållit kännedom om förfarandet
eller haft möjlighet att bemöta anspråket och sådant förhållande ej
beror av försummelse från hans sida, eller

om avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen
här i riket.

4 § Avgörandet anses vara meddelat av behörig myndighet i främmande
stat,

om den som ålagts underhållsskyldighet hade sitt hemvist i den staten,
när saken anhängiggjordes,

om den underhållsberättigade hade sitt hemvist i den staten, när saken
anhängiggjordes, eller

om den som ålagts underhållsskyldighet uttryckligen godtagit att saken
prövas av myndigheten eller utan invändning angående myndighetens
behörighet ingått i svaromål i saken.

Om främmande stat vid anslutning till konventionen förbehållit sig att
icke erkänna avgörande av myndighet, vars behörighet betingats av den
underhållsberättigades hemvist, må Konungen förordna att myndighet i
den staten ej skall anses behörig, om myndigheten grundat sin
behörighet på det förhållandet att den underhållsberättigade hade sitt
hemvist där.

5 § Ett avgörande som enligt 1–4 §§ gäller i Sverige ska
efter en ansökan förklaras verkställbart. Lag (2014:916).

6 § Även en dom om underhåll till barn som får verkställas i
den stat där domen meddelats trots att den inte fått laga
kraft ska efter en ansökan förklaras verkställbar under
förutsättning att domen meddelats i en stat som avses i 1 §
och att en dom av detta slag hade kunnat meddelas av en
svensk domstol i ett motsvarande fall. Detsamma gäller i
fråga om en domstols beslut om underhåll till barn som
meddelats för tiden till dess frågan avgjorts genom en dom
eller ett beslut som har fått laga kraft. Om avgörandet
enligt 3 eller 4 § inte skulle gälla i Sverige, får det inte
förklaras verkställbart. Lag (2014:916).

7 § En ansökan om att ett avgörande ska förklaras
verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen
föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har
bestyrkts av en myndighet,

2. bevis om att avgörandet får verkställas i den stat där det
har meddelats,

3. om den som har ålagts underhållsskyldighet har uteblivit
eller annars inte besvarat ett krav på underhåll,
stämningsansökan eller motsvarande handling i bestyrkt kopia
och bevis om att ansökan eller handlingen har delgetts före
avgörandet, och

4. en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna i
ärendet. Lag (2014:916).

8 § Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs
avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga
kraft. En föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock
inte tillämpas. Lag (2014:916).

9 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om
verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:916).

10 § Föreskrifterna i denna lag gälla ej i förhållande till
Danmark, Finland, Island och Norge i den mån särskilda
bestämmelser äga tillämpning.

Övergångsbestämmelser

2014:916

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt
och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten
före ikraftträdandet.