Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser

SFS nr
1965:725
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1965-12-10

Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att riksdagen beslutat efterge den
rätt som kan tillkomma statsverket på grund av s.k. garantiförbindelser,
vilka legat till grund för prövning av utlännings
försörjningsmöjligheter i ärenden om visering för inresa i Sverige.