Förordning (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst

SFS nr
1965:729
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:301
Upphävd
1993-01-01

1 § Denna förordning tillämpas på biskopar och sådana andra präster i
svenska kyrkan som har anställning i territoriella pastorat och
stiftssamfälligheter.

Förordningens bestämmelser om prästtjänster gäller även vikariat på
sådana tjänster om annat inte anges. Förordning (1989:85).

2 § Följande föreskrifter i lagen (1976:600) om offentlig anställning
skall tillämpas på anställning som präst, nämligen

6 kap.,

7 kap., 1–6, 12 och 13 §§,

8 kap.,

9 kap.,

13 kap. 2 och 3 §§,

14 kap. 1 § i vad den avser läkarundersökning,

14 kap. 9 och 10 §§,

16 kap. 2 § i vad den avser beslut enligt 7 kap. 3–5 §§ eller enligt 13
kap. 2 § andra stycket,

17 kap. 1 § i vad den avser beslut om anställnings upphörande enligt 7
kap. 4 eller 5 §,

17 kap. 3 § i vad den avser beslut enligt 13 kap. 2 §.

Föreskrifterna i 3, 6, 7 och 15 a §§, 17 § första–tredje styckena, 19 a
§, 22–26 och 28–30 §§, 31 a § andra stycket, 36–38 §§ samt 40–42 §§
anställningsförordningen (1965:601) tillämpas också på anställning som
präst.

Av anställningsbevis som avses i 17 § första stycket
anställningsförordningen skall framgå vilka föreskrifter i lagen om
offentlig anställning som gäller för anställningen.

I fråga om löneavdrag som avses i 13 § 2 mom. lagen (1936:567) om
domkapitel skall 20 § anställningsförordningen tillämpas.

Kostnad för bevisupptagning som avses i 13 § 2 mom. lagen om domkapitel
skall utgå av allmänna medel. Förordning (1988:1027).

3 § har upphävts genom förordning (1980:745).

4 § har upphävts genom förordning (1989:85).

5 § har upphävts genom förordning (1989:85).

6 § har upphävts genom förordning (1989:85).

7 § har upphävts genom förordning (1989:85).

8 § har upphävts genom förordning (1989:85).

9 § har upphävts genom förordning (1989:85).

10 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) om viss bisysslas förenlighet med tjänsten lämnas av
domkapitlet i fråga om andra präster än biskopen. Förordning
(1989:85).

11 § har upphävts genom förordning (1989:85).

12 § För biskopar prövas frågor om anställningens upphörande enligt 7
kap. 3–6 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning av regeringen.
För andra präster prövas frågor om anställningens upphörande enligt 7
kap. 5 § lagen av regeringen. Frågor om anställningars upphörande i
övrigt prövas av domkapitlet. Domkapitlet prövar också om en anställning
som präst för viss tid eller tills vidare längst för viss tid inte skall
förnyas. Detta gäller om domkapitlet skall tillsätta tjänsten.

När domkapitlet fullgör dessa uppgifter, skall domkapitlet även fullgöra
de övriga uppgifter som därvid ankommer på arbetsgivaren enligt lagen
(1982:80) om anställningsskydd. I fråga om förhandlingar i rättstvister
finns föreskrifter i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Senast tre månader innan ett långtidsvikariat på en tjänst som domprost
upphör, som tillsatts med förordnande för en viss tid eller tills vidare
och längst för en viss tid, skall domkapitlet till regeringen anmäla om
vikariatet bör förnyas eller inte. Förordning (1989:85).

13 § har upphävts genom förordning (1989:85).

14 § har upphävts genom förordning (1987:553).

Övergångsbestämmelser

1989:85

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fullmaktstjänster
som kyrkoherde i svenska församlingar i utlandet och prästtjänster i
icke-territoriella pastorat.