Förordning (1965:738) med instruktion för domkapitlen

SFS nr
1965:738
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:6
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på domkapitlen:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande. Förordning (1988:1096).

Uppgifter

2 § Domkapitlen fullgör de uppgifter som ankommer på dem enligt 13 §
lagen (1936:567) om domkapitel och 2 § folkbokföringsförordningen
(1967:198).

Om det beträffande en biskop uppkommer en fråga som avses i 13 § 2–4
mom. lagen om domkapitel skall det domkapitel som biskopen tillhör utan
dröjsmål anmäla frågan till ansvarsnämnden för biskopar. Om biskopen
inte innehar en tjänst som biskop skall anmälan göras av domkapitlet i
det stift inom vilket biskopen har sitt hemvist eller, om biskopen
saknar hemvist i riket, av domkapitlet i Uppsala. Förordning
(1988:1096).

Organisation

3 § Om ledamöter i domkapitel gäller bestämmelserna i 2 § lagen om
domkapitel. Förordning (1983:399).

4 § Hos domkapitlet finns en stiftssekreterare. Denne är chef för
domkapitlets kansli.

Hos domkapitlet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får domkapitlet anlita utomstående
för särskilda uppdrag. Förordning (1983:399).

5 § Tjänstemän hos domkapitlet är skyldiga att biträda stiftsnämnden.
Förordning (1983:399).

Ärendenas handläggning

6 § Av domkapitlet i plenum avgörs

1) viktigare författningsfrågor,

2) viktigare frågor om domkapitlets organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3) frågor om anslag till domkapitlets verksamhet och andra frågor av
större ekonomisk betydelse,

4) frågor om den kyrkliga indelningen,

5) viktigare frågor om den prästerliga organisationen och
kyrkomusikerorganisationen eller om tjänstgöringsföreskrifter för
präster och kyrkomusiker,

6) viktigare frågor om kyrkobyggnader, kyrkogårdar eller
begravningsplatser,

7) frågor om prästexamen,

8) frågor om tillsättning av tjänst som präst eller kyrkomusiker samt av
annan tjänst i lägst lönegrad N 12,

9) frågor som avses i 13 § 2–5 mom. lagen (1936:567) om domkapitel och
i 2 § andra stycket denna förordning,

10) sådana frågor om avstängning från tjänsten eller läkarundersökning
enligt 13 kap. 2 och 3 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning som
rör präst,

11) frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning som rör tjänsteman hos domkapitlet
eller kyrkomusiker,

12) besvärsmål,

13) andra frågor som biskopen hänskjuter till plenum. Förordning
(1988:1096).

7 § I pleniärenden är domkapitlet beslutfört när minst fem eller, om
samtliga är ense om beslutet, minst fyra ledamöter är närvarande. När
ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

Om det framförs skiljaktiga meningar vid en överläggning i frågor som
avses i 6 § 9–11, tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken
om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter.

Om ett pleniärende är så brådskande att domkapitlet inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan biskopen och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får biskopen besluta ensam i närvaro av
den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas
enligt detta stycke skall anmälas vid nästa plenum. Förordning
(1986:955).

8 § Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av biskopen ensam.
Förordning (1983:399).

9 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
tjänsteman att avgöra ärenden eller grupp av ärenden som inte är av det
slag att de behöver prövas av biskopen. Förordning (1983:399).

10 § När biskopen är förhindrad att fullgöra sina åligganden fullgörs de
av vice preses. När både biskopen och vice preses har förhinder fullgörs
biskopens åligganden av den ledamot eller tjänsteman som domkapitlet
bestämmer. Förordning (1983:399).

11 § I biskopens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt
som kan anstå utan olägenhet. Utan biskopens medgivande får inte sådana
åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som domkapitlet har
meddelat eller grunder som det tillämpar.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
biskopstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning
(1983:399).

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 9 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på stiftssekreteraren eller på en
särskilt förordnad föredragande. En ledamot får efter beslut av biskopen
bereda och föredra ett ärende. Biskopen får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av domkapitlet i plenum.

Stiftssekreteraren har rätt att närvara när ett ärende föredras av någon
annan. Förordning (1983:399).

13 § har upphävts genom förordning (1986:955).

14 § Biskopen får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.
Förordning (1983:399).

15 § Biskopen, stiftssekreteraren eller, efter beslut av biskopen, annan
tjänsteman får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena. Förordning (1983:399).

Tjänstetillsättning

16 § Bestämmelser om tillsättning av tjänster som stiftssekreterare
finns i 12 § lagen (1936:567) om domkapitel. Tjänsterna tillsätts efter
förslag av domkapitlet. Endast den som är svensk medborgare får inneha
eller utöva tjänst som stiftssekreterare.

Övriga tjänster tillsätts av domkapitlet.

Domkapitlet skall ge stiftsnämnden tillfälle att yttra sig i ärenden om
tillsättning av tjänster som stiftssekreterare eller av andra tjänster i
lägst lönegrad N 14. Förordning (1988:1028).

Övriga bestämmelser

17 § Biskopen bestämmer om förläggningen av sin semester och om annan
ledighet för sig själv under högst 30 dagar varje år.

18 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av domkapitlet även i fråga om stiftssekreteraren.
Förordning (1983:399).