Förordning (1965:743) med instruktion för landsarkiven

SFS nr
1965:743
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1187
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2, 3, 16
och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion,
tillämpas på landsarkiven.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas av riksarkivet.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av
riksarkivet. Sådan befogenhet må riksarkivet överlämna till
landsarkivet. Förordning (1977:554).

Uppgifter

2 § Landsarkiv är arkivmyndighet och arkivdepå inom sitt
verksamhetsområde.

3 § Det åligger landsarkiv särskilt att

följa arkivväsendets utveckling inom sitt verksamhetsområde och
vidtaga eller hos riksarkivet föreslå de åtgärder som äro påkallade
eller i övrigt lämpliga,

främja en ändamålsenlig gallring av arkiv,

mottaga arkivhandlingar enligt föreskrifterna i allmänna arkivstadgan
den 10 november 1961 (nr 590),

på begäran tillhandagå kommunala myndigheter och, i den mån det kan
ske, enskilda med råd i arkivfrågor.

4 § I den omfattning som är möjlig må landsarkiv som deposition eller
gåva mottaga arkivhandlingar från kommunal myndighet eller enskild.

5 § Landsarkiv skall, med iakttagande i tillämpliga delar av allmänna
arkivstadgan och bestämmelser om utgallring, handha arkiv och
samlingar som förvaras i landsarkivet. I den mån det är möjligt skall
landsarkivet söka fullständiga dessa arkiv och samlingar.

Arkiven skola ordnas och förtecknas så att varje särskilt arkiv
sammanhålles i anslutning till den ordning som uppkommit genom
arkivbildarens organisation och verksamhet.

6 § Arkiven och samlingarna skola på lämpligt sätt hållas tillgängliga
för forskning och studier.

Landsarkiv skall tillhandagå forskare med upplysningar om
arkivhandlingar och i övrigt understödja forskning. Förordning
(1977:554).

7 § Landsarkiv skall årligen till riksarkivet avge förslag till
anslagsframställning hos riksdagen och avge berättelse över sin
verksamhet. Förordning (1977:554).

Organisation

8 § Landsarkiv finnas i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg,
Härnösand och Östersund.

I den omfattning som anges i särskilda bestämmelser fullgöras
landsarkivs uppgifter i Stockholm av Stockholms stadsarkiv och Malmö
av stadsarkivet där.

9 § Landsarkiven ha, med den begränsning som följer av 8 § andra
stycket, följande verksamhetsområden, nämligen

*/k/landsarkivet i Uppsala*/-k/ Stockholms stad samt Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län,

*/k/landsarkivet i Vadstena*/-k/ Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs
och Kalmar län,

*/k/landsarkivet i Visby*/-k/ Gotlands län

*/k/landsarkivet i Lund*/-k/ Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och
Hallands län,

*/k/landsarkivet i Göteborg*/-k/ Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs,
Skaraborgs och Värmlands län,

*/k/landsarkivet i Härnösand*/-k/ Gävleborgs, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län,

*/k/landsarkivet i Östersund*/-k/ Jämtlands län.

10 § Chefsmyndighet för landsarkiven är riksarkivet.

11 § Chef för landsarkiv är en landsarkivarie.

Hos landsarkiv äro i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

Ärendenas handläggning

12 § Landsarkivarien beslutar ensam i fråga, i vars prövning han
deltager.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan
tjänsteman än landsarkivarien att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
landsarkivarien.

Tjänstetillsättning

13 § Tjänst som landsarkivarie tillsättes av regeringen efter förslag
av riksarkivet.

Frågor om tillsättning av övriga tjänster avgöres av riksarkivet.
Förordning (1977:554).

14 § har upphört att gälla. Förordning (1977:554).

15 § har upphört att gälla genom förordning (1977:886).

Besvär

16 § Talan mot beslut av landsarkiv föres hos riksarkivet genom
besvär, om annat ej är föreskrivet.

I fråga om sådant beslut om tjänstetillsättning eller sådant beslut
att icke tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas
besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som
meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som
tillsättes i samma ordning som tjänsten.

Övriga bestämmelser

17 § har upphävts genom förordning (1977:554).

18 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas i fråga om landsarkivarie av riksarkivet och i fråga
om annan tjänsteman av landsarkivet. Förordning (1977:554).