Förordning (1965:745) med instruktion för studiemedelsnämnderna

SFS nr
1965:745
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1196
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 § 2
och 3, 15, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna
förordning, tillämpas på studiemedelsnämnderna.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan en nämnds
ordförande och i övrigt kanslichefen.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av
centrala studiestödsnämnden. Sådan befogenhet får studiestödsnämnden
överlämna till studiemedelsnämnd. Förordning (1987:305).

Uppgifter

2 § Studiemedelsnämnd skall, under centrala studiestödsnämnden, inom
sitt verksamhetsområde

handha ärenden om studiehjälp och studiemedel enligt 3 och 4 kap.
studiestödslagen (1973:349) och resekostnadsersättning enligt 7 kap.
studiestödslagen, i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan
myndighet,

följa de studiesociala förhållandena,

lämna råd och upplysningar i studiesociala frågor.

Studiemedelsnämnd skall beträffande studiesociala frågor samverka med
läroanstalternas utbildningsnämnder. Förordning (1986:392).

3 § Studiemedelsnämnd skall vidtaga eller hos centrala
studiestödsnämnden föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder
som äro påkallade eller i övrigt lämpliga. Kungörelse (1974:432).

Organisation

4 § Studiemedelsnämnderna har följande verksamhetsområden, nämligen

studiemedelsnämnden i Stockholm: Stockholms och Gotlands län,

studiemedelsnämnden i Uppsala: Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs
län,

studiemedelsnämnden i Linköping: Södermanlands, Östergötlands,
Jönköpings, Kalmar och Örebro län,

studiemedelsnämnden i Lund: Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och
Malmöhus län,

studiemedelsnämnden i Göteborg: Hallands, Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län,

studiemedelsnämnden i Umeå: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län. Kungörelse (1987:305).

5 § Studiemedelsnämnd består av ordförande och sju andra ledamöter.
Därutöver har en ledamot som företräder de studerande rätt att ingå i
nämnden.

Ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen. En av ledamöterna
skall företräda utbildningsmyndigheterna inom nämndens verksamhetsområde
och utses sedan dessa har beretts tillfälle att inkomma med förslag.
Ledamot som företräder de studerande utses sedan berörda centrala
studerandeorganisationer har beretts tillfälle att inkomma med förslag.

För den ledamot som företräder utbildningsmyndigheterna och för den
ledamot som företräder de studerande utses personlig ersättare i samma
ordning som ledamot. För övriga ledamöter utses ersättare i samma
ordning som ledamot.

Studiemedelsnämnd utser inom sig vice ordförande.

Ordförande samt studiemedelsnämnds övriga ledamöter och suppleanter för
dem utses för högst tre år. Förordning (1985:383).

5 a § Vid varje studiemedelsnämnd finns, till det antal nämnden
bestämmer, representanter för läroanstalter och utbildningslinjer inom
nämndens verksamhetsområde. Sådan företrädare utses av den läroanstalt
eller de läroanstalter nämnden bestämmer.

Vid varje studiemedelsnämnd har de studerande vid läroanstalter och
utbildningslinjer inom nämndens verksamhetsområde rätt att föreslå
representanter till det antal nämnden bestämmer. Sådan företrädare utses
av nämnden.

Ersättare för representant utses i samma ordning som representant.
Förordning (1979:455).

6 § Hos varje studiemedelsnämnd finns en kanslichef. Hos nämnden är i
övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel.
Förordning (1987:305).

6 a § Kanslichefen skall ha bestämd tid för mottagning av allmänheten.
För andra tjänstemän kan särskild mottagningstid bestämmas.

Registratorskontor skall hållas öppet viss tid varje arbetsdag enligt
myndighetens bestämmande, dock minst tre timmar.

Tider för mottagning och öppethållande av registratorskontor
tillkännages genom anslag i myndighetens lokal. Inskränkning i tid för
öppethållande bör tillkännages minst en vecka i förväg.

När registratorskontor hålls öppet, skall allmänheten tas emot av
myndighetens tjänstemän i den mån deras övriga göromål inte lägger
hinder i vägen. Förordning (1987:305).

Ärendenas handläggning

7 § Ärende hos studiemedelsnämnd avgörs av nämnden i plenum.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
ordföranden, vice ordföranden, kanslichefen eller annan tjänsteman att
avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet
att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

Om det vid handläggning enligt andra stycket befinns att en ansökan om
studiemedel med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 6 § andra stycket
eller 7 § tredje stycket studiestödslagen (1973:349) inte bör bifallas,
skall, innan ärendet avgörs, samråd ha skett med de representanter som
enligt 5 a § har utsetts att företräda viss läroanstalt eller visst
utbildningsområde. Uppnås därvid inte enighet om beslut eller har samråd
inte skett, skall ärendet hänskjutas till avgörande av nämnden i plenum.
Förordning (1987:305).

8 § Studiemedelsnämnd är beslutför, när ordföranden eller vice
ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.
Förordning (1986:920).

9 § Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på kanslichefen eller
särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt
beslut får medges att ärende som handläggs enligt 7 § andra stycket
avgörs utan föredragning.

Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende.

Kanslichefen får närvara när ärende föredras av annan. Förordning
(1987:305).

10 § har upphävts genom förordning (1986:920).

11 § Ordföranden, kanslichefen eller, efter beslut av
studiemedelsnämnden, annan tjänsteman får infordra förklaring,
upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1987:305).

Tjänstetillsättning

12 § Tjänster tillsätts och annan personal antas av centrala
studiestödsnämnden. Vid tillsättning av tjänst som kanslichef skall den
aktuella studiemedelsnämndens ordförande beredas tillfälle att yttra
sig. Centrala studiestödsnämnden får överlämna till studiemedelsnämnd
att fatta beslut i ärenden om tjänstetillsättning och antagande av
personal. Förordning (1987:305).

Överklagande

13 § Beslut av en studiemedelsnämnd får överklagas hos centrala
studiestödsnämnden, om inte något annat är föreskrivet. Förordning
(1987:305).

1965:745

Denna instruktion träder i kraft den 1 januari 1966, då instruktionen
den 9 september 1964 (nr 578) för studiemedelsnämnderna skall upphöra
att gälla.

1986:42

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

2. I fråga om ärenden om tjänstetillsättning och antagande av personal
som har inletts före ikraftträdandet gäller 12 § i sin äldre lydelse.