Förordning (1965:746) med instruktion för statens konstråd

SFS nr
1965:746
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:743
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16
§, tillämpas på statens konstråd.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan rådets ordförande
och i övrigt den sekreterare som är chef för rådets kansli. Förordning
(1984:753).

Uppgifter

2 § Rådet har till uppgift att genom förvärv av konstnärliga arbeten
till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndigheter verka
för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. Förordning
(1982:383).

3 § Rådet skall lämna statliga, kommunala och landstingskommunala
myndigheter samt enskilda personer och företag information om förvärv av
konstnärliga arbeten, som äro av betydelse för samhällsmiljön, samt i
övrigt om konsten i samhällsmiljön.

Rådet bör i övrigt informera intresserde om sin verksamhet. Förordning
(1976:502).

4 § Rådet äger anordna tävling om förvärv av konstnärligt arbete.
Förordning (1976:502).

Organisation

5 § Rådet består av ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden och
de andra ledamöterna utses av regeringen. Av de andra ledamöterna utses

1. en efter förslag av byggnadsstyrelsen,

2. två, av vilka en skall vara målare och en skulptör, efter förslag av
akademien för de fria konsterna,

3. två, av vilka en skall vara målare och en skulptör, efter förslag av
Konstnärernas riksorganisation samt

4. en efter förslag av Föreningen Sveriges Konsthantverkare och
Industriformgivare.

För varje ledamot, utom för ordföranden, skall finnas en i samma ordning
utsedd personlig suppleant.

Regeringen utser en av ledamöterna till vice ordförande. Förordning
(1976:502).

6 § Hos rådet finnas två sekreterare av vilka en är chef för rådets
kansli.

Hos rådet finnes i övrigt personal i mån av behov och tillgång på medel.

Rådet må anlita experter och sakkunniga. Förordning (1976:502).

Ärendenas handläggning

7 § Ärendena avgörs av rådet i plenum.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får rådet överlämna åt en
eller flera ledamöter eller suppleanter eller en tjänsteman att avgöra
ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet
att prövningen bör ankomma på rådet i plenum.

Överlämnande enligt andra stycket får inte avse ärenden om disciplin
ansvar, skiljande från tjänst eller uppdrag, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning. Förordning (1981:173).

8 § Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst
fem eller, om samtliga är ense om beslutet, minst fyra andra ledamöter
är närvarande.

Regler om omröstning finns i 18 § förvaltningslagen (1986:223). Förenar
sig de flesta av de ledamöter som avses i 5 § första stycket 2–4 i en
fråga som avser bedömning av konst, gäller dock deras mening vid lika
röstetal i rådet.

Om omröstning i frågor som avses i 7 § tredje stycket gäller särskilda
bestämmelser. Förordning (1986:933).

8 a § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt
denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.
Förordning (1981:173).

9 § Innan rådet meddelar beslut om fördelning av tillgängliga medel för
förvärv av konstnärliga arbeten, skall samråd ske med byggnadsstyrelsen
och statens konstmuseer.

Innan rådet beslutar om förvärv av konstnärligt arbete eller om
utförande av tävlingsförslag, skall tillfälle att yttra sig beredas
berörda myndigheter.

Rådet bör som ett led i sin verksamhet pröva och utveckla olika former
för att ge de anställda vid statliga myndigheter inflytande över
konstinköp till arbetslokaler. Förordning (1976:502).

10 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på den sekreterare
som är chef för rådets kansli eller på särskilt förordnad föredragande.
I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som
handlägges enligt 7 § andra stycket avgöres utan föredragning.

Ordföranden må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

Sekreteraren som är chef för rådets kansli har rätt att närvara när
ärende föredrages av annan. Förordning (1976:502).

11 § Överintendenten vid statens konstmuseer och generaldirektören vid
fortifikationsförvaltningen har rätt att närvara vid sammanträden med
rådet och delta i rådets överläggningar men inte i dess beslut, om det i
rådet saknas företrädare för respektive myndighet. De får sätta någon
annan tjänsteman vid respektive myndighet i sitt ställe. Förordning
(1984:31).

12 § har upphävts genom förordning (1986:933).

13 § Ordföranden, sekreterare eller, efter beslut av rådet, annan
tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende
hos rådet. Förordning (1976:502).

14 § Rådet äger inom sig utse särskilda delegationer för beredning av
ärende. I sådan delegation må rådet utse sekreterare hos rådet till
ledamot. Förordning (1976:502).

Tjänstetillsättning

15 § Ordföranden, vice ordföranden, övriga ledamöter i rådet och
suppleanterna utses för högst tre år. Förordnande kan förlängas en gång.
Om särskilda skäl föreligga kan förordnande förlängas mer än en gång.

Personal förordnas av rådet. Förordning (1976:502).

Övriga bestämmelser

16 § Ledamot må icke deltaga i handläggningen av ärende om förvärv av
konstnärligt arbete, om han ämnar deltaga eller deltager i tävling som
berör ärendet. Ej heller må ledamot deltaga i handläggningen av ärende
om inköp av konstverk, som utförts av honom, eller om beställning av
konstverk hos honom.

Ledamot skall omedelbart anmäla hos rådet om han ämnar att deltaga i
tävling som anordnas av rådet.

Bestämmelserna i första och andra styckena om ledamot gälla även
suppleant.